Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

1. Училищното обучение в ОУ „Христо Ботев“ се осъществява в дневна форма на обучение.

 

2. Училището осигурява обучение в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

 

3. Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

 

4. Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

 

4. 1. Ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

 

4. 2. Лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

 

4. 3. Лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

 

4. 4. Лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

 

4. 5. Ученик със специални образователни потребности.

 

5. За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището.

 

6. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

 

  7. Ученици, които се обучават в дневна и самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

 

8. Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на училището за случаите уредени в нормативен акт.

 

9. Форми на обучение:

 

9.1. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

 

10.  Индивидуална форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

 

10.1. Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

 

1. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

 

2. Ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

 

3. Ученици с изявени дарби;

 

4. Ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО;

 

5. Ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО.

 

10.2. Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план.

 

10.3. Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование.

 

10.4. За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

 

10.5. Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.

 

10.6. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по  ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия.

 

10.7. За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

 

11. Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

 

11.1. Комбинираната форма на обучение може да се организира за:

 

1. Ученик със специални образователни потребности;

 

2. Ученик с изявени дарби;

 

3. Ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

 

4. Ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

 

11.2. Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява:

 

1. Съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение.

 

2. За ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО.

 

3. По заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при необходимост може да се канят и други специалисти.

 

4. Екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика.

 

5. По преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването екипа.

 

6. Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.

 

7. Индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището.

 

8. За всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището.

 

9. Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.

 

11.3. Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси.

 

1. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;

 

2. Обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 от ЗПУО;

 

3. За всеки ученик директорът на училището  утвърждава седмично разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника;

 

4. Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета;

 

5. Индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;

 

6. Индивидуалното обучение по няколко учебни предмета от комбинирана форма за основната степен на образование може да се провежда за не по-малко от 50 %  от броя учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план за основната степен на образование и същите не са повече от 30% от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование.

 

11.4. При комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 3 и т. 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си.

 

1. Индивидуалното обучение по ал. 5 може да се осъществява от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО или от друго училище – по реда на  чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО;

 

2. При осъществяване на индивидуално обучение по ал. 5 приемащото училище организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна или вечерна форма;

 

3. При осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 5 от друго училище се разработва училищен учебен план въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма:

 

3.1. Обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка преди преместването на ученика;

 

3.2. За организиране на обучението училището разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за физическата среда информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

 

3.3. За обучението ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

 

11.5. Начинът на обучението по ал. 2, т. 3 и т. 4 се избира от ученика по реда на  чл. 12, ал. 2 от ЗПУО след обсъждане с директора на съответното училище при подаване на заявление за обучение.

 

 

 

 

 

Ивана Игнатова

 

Директор

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2