Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

 

Ученическият съвет към ОУ „Христо Ботев“ е форма на ученическото самоуправление на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището. Ученическият съвет има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас. Съставът на ученическия съвет се определя от неговите участници, в зависимост от броя на учениците в училище.

Представителите на ученическия съвет участват с право на съвещателен глас в: Заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани; Работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на ученическото самоуправление.

Ученическият съвет на училището се подпомага от представител от педагогическия състав и представител на Училищното настоятелство, които да координират и подпомагат работата на Ученическия съвет на училището. Директорът на училището осигурява пространство за диалог и подпомага органите на ученическото самоуправление и представителство при включването им в политиките на училището. Създава условия за включване на представителите на Ученическия съвет на училището при разглеждане от педагогическия съвет на въпроси, свързани с поведението на учениците.

Училищният ученически съвет съществува  от седем години в ОУ „Христо Ботев”. В него са включени 15 ученици от първи до седми клас, които имат желание да организират различни празници, конкурси, спортни състезания, с подкрепата на класните ръководители. 

Състав на Училищния ученически съвет:

 

1. Татяна Манолова Милева – V клас – председател

2. Вероника Ангелова Стефанова – І клас

3. Борислава Альошева Ангелова – І клас

4. Алека Ангелова Ламбова – ІІ клас

5. Беатрис Костадинова Карабаджакова – ІІ клас

6. Николай Силвиев Николов – ІV клас

7. Зафир Ангелов Ламбов – ІV клас

8. Светломир Димитров Петков  – V клас – секретар

9. Симеон Зоев Стоянов – V клас

10. Алека Станчева Славова VІ клас

11. Радка Николова Христова  – VІ клас

12. Константин Силвиев Николов – VІ клас

13. Слав Кирилов Славчев  – VІІ клас

14. Калин Марев Андонов – VІІ клас

15. Мита Живкова Михалева – VІІ клас

  

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2