Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

1. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

2. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броя на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от три години.

3. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

4. Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му. При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

5. Общественият съвет в училището:

5.1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

5.2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;

5.3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата и инспектирането на училището;

5.4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5.5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

5.6. Съгласува училищния учебен план;

5.7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

5.8. Съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;

5.9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

5.10. Дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;

5.11. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

6. При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от Педагогическия съвет. При повторното им разглеждане Педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

7. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

Членове на Обществения съвет на ОУ „Христо Ботев“ с. Мокрен:

 

1. Яна Андонова – оперативен счетоводител в отдел „СХД“ в Община Котел

2. Атанаска Петкова – родител – Председател на ОС

3. Гергана Атанасова – родител

4. Мариянка Стоянова – родител

5. Надя Христова – родител

 

Резервни членове:

 

1. Руска Кудева – специалист „ТРЗ“ в отдел „СХД“ в Община Котел

2. Кръстина Атанасова – родител

3. Зоя Атанасова – родител

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2