Copyright 2020 - Custom text here

 


 

М Е Р К И

за повишаване качеството на образованието

 

1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формиране на практически умения и развитие на личността

 

2. Ежедневна комуникация между класния ръководител и учителя ЦДО в начален етап и между класния ръководител и учителите – специалисти в прогимназиален етап.

 

3. Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от учители – специалисти. Консултациите да са задължителни за трудно успяващите ученици.

 

4. Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от учителите по отделните предмети.

 

5. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

 

6. Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне .

 

7. Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността.

 

8. Целенасочена квалификация на учителите за работа с деца билингви.

 

9. Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и обществеността.

 

10. Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници, екоакции, спортни мероприятия и др.

 

11. Изработване на табла със снимки, постери, проекти в коридорите и стаите.

 

12. Намаляване броя на безпричинните отсъствия, в следствие подобряване на дисциплината и мотивацията за учене .

 

13. Изграждане на позитивна атмосфера в класните стаи, кътове по интереси, обогатяване на МТБ .

 

14. Увеличаване на извънкласните дейности в училище.

 

15. Участие в различни проектни дейности.

 

            Мерките за повишаване качеството на образованието са приети с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 09 от 05.09.2019 год.

 

 

 

Ивана Игнатова

Директор

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2