Copyright 2020 - Custom text here

 


                                                                                                      

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

при ОУ ,, Христо Ботев ‘‘ с. Мокрен

 

1.      Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. Като правни субекти на образователния процес, те трябва да си партнират помежду си.

Като документ, който определя това партньорство, трябва да се разглежда Етичният кодекс на училищната общност.

2.      Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на ученици, учители и родители. Тази общност постига много повече на принципа на общото действие, като подпомага и допълва личните усилия на всеки. Всички членове на общността се отнасят с уважение помежду си и си помагат за постигането на една обща цел – по-добро образование.

3.      Всеки учител осъществява своите професионални задължения в услуга на учениците и допринася за формиране облика на училището.

4.      За всеки работещ в училището е чест и морален дълг да спазва принципите на професионалната етика.

 

РАЗДЕЛ I

 

I.                   Обхват на кодекса:

 

Етичните правила в този кодекс са приложени за работещите в ОУ,,Христо Ботев“ с. Мокрен общ. Котел, съобразно ЗПУО и се отнасят до:

-          Отношенията между учители и ученици;

-          Учители и помощен персонал;

-          Учителите;

-          Работещите в училището и родителите;

-          Права и задължения на учителя, определени с ЗПУОи Етичен кодекс за работа с деца.

 

II.               Цели на кодекса:

 

Етичния кодекс има за цел да :

-          Определи етичните стандарти за професионална дейност на учителя;

-          Развива култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманност, законност, демократичност и зачитане правата на човека;

-          Подпомагане приобщаването на учителите към процеса на изграждане на обща европейска култура;

-          Повиши общественото доверие към учителите;

III.             Върховенството на закона в работата на учителя

-          Учителят изпълнява служебните си задължения при спазване на Конституцията, ЗПУО.

-          Учителят съобразява законността на действията си.

 

РАЗДЕЛ II

 

I.  Поведение и облик на учителя в училище и извън него:

 

1.      Учителят изпълнява своите задължения в услуга на учениците.

2.      Учителят дава личен пример с поведението си.

3.      При изпълнение на професионалните си задължения учителят търси подкрепата на родителите, Отдел ,,Закрила на детето“, Дирекция ,,Социално подпомагане“, Детска педагогическа стая.

4.      Учителят спазва стриктно своите задължения, определени в педагогическата дейност на училището и Правилника за вътрешния трудов ред, като носи отговорност за своите действия.

5.      Учителят на злоупотребява с правомощията си.

6.      Учителят поддържа външен вид, който не уронва престижа на училището.

7.      Учителят не трябва да употребява алкохол или упойващи вещества, които могат да повлияят при изпълнение на задълженията му.

8.      Задължение на учителя е да бъде добронамерен, да проявява безпристрастност, индивидуален подход и уважение към учениците.

9.      Задължение на учителя е да въвежда модерни форми на обучение и да повишава своята квалификация.

10.  Задължение на учителя е да поддържа постоянен контакт между членовете на училищната общност на основата на най-пълна информираност.

11.  Всички задължения на учителя са свързани с основното му право да изисква подобаващо уважение и признание за своя труд.

12.  Учителят има решаваща роля за формирането на достойни личности и достойни граждани на обществото, основано на демократичните ценности в България.

 

II. Отношение към учениците:

 

1.      Учителят и педагогическият персонал защитават правата на колеги и ученици.

2.      Учителят не уронва достойнството на обкръжаващите го.

3.      Учителят запазва училищната тайна и особености в семействата на учениците.

4.      Учителят не изнася информация, която би намалила училищния имидж.

5.      Учителят зачита вярванията и начина на живот на другите вероизповедания, съвместени в правовата държава.

6.      Учителят не допуска дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, убеждения, мнения, национален или социален произход.

 

III. Поведение, недопускащо прояви на корупция:

1.      Учителят не се възползва от правомощията си с цел лично облагодетелстване или друга користна цел.

2.      Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведа до конфликт на интереси. При възникването на такъв конфликт той е длъжен да уведоми веднага ръководителя си.

3.      Служителят не трябва да допуска възможност друг колега да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

IV.Взаимоотношения между учители

1.      Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност

2.      Да работим за утвърждаване на собствения и на колегите авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията и/или училището, и да проявяваме нетърпимост към подобни.

3.      Директорът в качеството си на ръководител зачита достойнството и правата на подчинените си и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и последствията от тях.

4.      Директорът е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебните задължения.

5.      Директорът проявява отговорност към подчинените си, подпомага професионалното им развитие, насърчава ги, предприема при нужда корективни мерки.

6.      Учителят изпълнява коректно и добросъвестно заповеди и задължения, съответстващи на закона.

7.      Учителят на изпълнява заповеди, нареждащи му да извърши незаконни действия.

8.      Учителят дава точен и обективен отчет пред директора за изпълнение на служебните задачи.

9.      Между учителите не се допускат никакви форми на дискриминация.

 

IV.Учителят и служебната информация:

 

1. Обработването на лични данни се осъществява съобразно международните принципи за защита на данните и вътрешното законодателство.

2. Служебната информация не може да бъде използвана за користна цел и не може да се разгласява пред трети лица освен по предвидения от закона ред.

3. Учителят спазва нормативните изисквания за достъп до информация, като съблюдава правилата за защита на класифицирана информация.

4. Не се вписват неверни данни в документи издавани, съхранявани или изискани за нуждите на МОН.

 

V. Учениците:

 

1.      Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду си с уважение.

2.      Личната отговорност на ученика означава ( според чл.171 от ЗПУО от 1.08.2016г.):

- Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

- Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

- Да не използват мобилни телефони по време на учебните часове;

- Да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите или във факултативните часове;

- Да спазва правилника за поведение в училище;

- Да иска съвети от учители и родители, когато се налага;

- Да уважава различните мнения;

- Да оказва помощ на нуждаещите се;

- Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси

- Чрез формите на ученическото самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;

- Да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

      3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството му.

      4. Основните задължения на учениците (според чл.172 от ЗПУО от 01.08.2016 г.) са;

             - Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

             - Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

            - Да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

            - Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

            - Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

            - Да спазват правилата за поведение в училището;

            - Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

            - Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;

      5. Основна  грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от  благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.

6. Основните правила за приятелски отношения между учениците са:

     - Да не употребяват нецензурни изрази;

     - Да не сплетничат един за друг;

     - Да не си подсказват;

 

VI. Родителите:

 

1.      Родителите помагат според възможностите си да се утвърди трайно авторитетът на училището

2.      Основните задължения на родителя (настойника), определени в чл. 210, ал. 1 от ЗПУО са:

- да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете

- да осигурява редовното присъствие на ученика в училището

- да следи и насърчава неговите успехи

- да го съветва и осигурява възможности за творческото му развитие;

- съобразява се с индивидуалните потребности и желания на детето;

- да участват в родителските срещи;

- съдейства на учителите при изясняване на конфликтни ситуации в училище

  3. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.

 4.Задължение на родителя / настойника е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях.

 5.Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита детето  и спазва основните му права.

 6.Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

  7.Родителят трябва да се стреми да решава конфликти между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.

 8.Родителят подготвя детето за живота и има една основна моралназадача –да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

9. Правата на родителите са определени в чл. 209 от ЗПУО от 01.08.2016 г.

 

VII. Права и задължения на учителите:

 

1.      Те са определени с чл. 219 от ЗПУО.

Учителят има право (според чл.219, ал. 1):

- членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

- да бъдат зачитани правата и достойнството му;

- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;

- избират учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет от съответната образователна степен

- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

- да повишават квалификацията си;

- да бъдат поощрявани и награждавани;

          2. Учителят има право на работна среда, позволяваща пълна изява на способностите му и свободна от всякакви форми на насилие и дискриминация.

          3.Учителят има право на подкрепа от всички институции.

          4. Учителят е длъжен да (според чл.219, ал. 2):

             - да осъществява обучение и възпитание на учениците в съответствие с държаните образователни стандарти;

               - да опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

              - да зачита правата и достойнството на учениците и да сътрудничи и партнира със заинтересованите страни;

             -да повишава професионалната си квалификация с цел подобряване качеството на образованието им;

5. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

 

VIII. Други разпоредби:

 

            1. Правилата на поведение, съдържащи се в този Етичен кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на работещите в училището.

2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законност на действията и защита от неоснователни обвинения.

3. Чрез спазване на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки учител и работещ в училището се допринася за изграждането и утвърждаването на положителен образ на ОУ ,,Христо Ботев” с. Мокрен общ.Котел.

4. Настоящият кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

 

            С настоящият кодекс са запознати всички членове на колектива на Общо събрание.

 

            Eтичният кодекс на училищната общност е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 9 от 05.09.2019 год.

                                                                            

 

                                                                                                            Утвърждавам:

                                                                                                      Директор: Ивана Игнатова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – с. МОКРЕН, общ. КОТЕЛ, обл. СЛИВЕН

 

 

Запознати с Eтичният кодекс на училищната общност на

 ОУ „Христо Ботев” с. Мокрен

 

1. Господинка Георгиева Георгиева - ………………..

2. Ирина Стоянова Узунова - ………………….

3. Ивелина  Петрова Бондева - Георгиева- …………………

4. Иванка Йорданова Димитрова - ………………….

5. Станка Цонева Георгиева - ……………………

6. Ивелла Йовчова Колева - ………………….

7. Спасена Георгиева Стойнова - …………………..

8. Янка Матеева Железчева - …………………

9. Пенка Любенова Милкова - ………………...

10. Ирина Христова Атанасова - …………………

11. Стефан Иванов Ангелов - …………………

 

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2