Copyright 2020 - Custom text here

 


 

 

 

 „Благополучието и нещастието на всеки народ зависи от това, как е изградено обучението и възпитанието на децата му.”

 

 

С Т Р А Т Е Г И Я

 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” С. МОКРЕН

 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ДО 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

І. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

1. Мисия на училището:

·         Стремежът на Основно училище „Христо Ботев” е да осигурява задълбочена общообразователна подготовка на учениците от І-ви до VІІ-ми клас, висока обща култура, конкурентна способност за постъпване в средни училища. Да създава условия за развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците за формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешки ценности: инициативност, самостоятелност и социална адаптация на личността.

·         Основната мисия на образованието е да подготви младото поколение за живота – да им даде необходимите знания, умения, опит да развива ситуации, да се самоутвърждава и успява в живота.

·         Да осигури условия на учениците да постигнат висока образованост, прагматична подготовка, обща култура и гражданска позиция, които да бъдат фактор за ускоряване на икономическия растеж на страната.

·         Да  осигури възможност учениците да придобият универсални общочовешки морални, правни, социални и духовни ценности, принципи и норми на живот и дейност;

·         Тъй като учениците в училище са със смесен етнически състав, училището ще продължи да провежда политика, свързана с интеграцията им, за да бъдат те мотивирани да покажат своя образователен и културен потенциал. Като сътрудници в нашата работа привличаме родителите, местното органи на властта, бизнес средите, училищното настоятелство, обществеността в селото.

·         Да подпомогне младото поколение на България в процесите на достигане на европейските и световни стандарти и да подготви учениците да бъдат конкурентноспособни за динамичните промени на новия век.

·         Да осигури доверие у родителите, че техните деца ще бъдат високо мотивирани и отлично обучени за предизвикателствата на съвремието.

·         Ние вярваме, че добронамереността в отношенията между нас, нашите ученици и техните родители е ключът към успеха за всички.

 

2. Визия на училището:

·         ОУ „Христо Ботев“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен: начален етап: І-ви – ІV-ти клас; прогимназиален етап: V-ти  – VІІ-ми клас, съгласно новата образователна структура.

·         Училището да бъде представено пред обществото като институция със сериозни образователни и културни функции, да се наложи в синхрон с обществените и културни изисквания и организации.

·         ОУ „Христо Ботев” да бъде училище - желана територия за учениците, която ги мотивира и за учене през целия живот.

·         ОУ „Христо Ботев” да бъде институция, осигуряваща непрекъснато кариерно развитие на педагогическия персонал. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

·         С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

·         Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

·         Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

·         С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

·         Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

·         Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

·         В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, „Училищно мляко“, както и ще се включим в нови такива – „Твоят час“.

·         Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашия библиотечен фонд, за да се използва от нашите учители и ученици.

·         За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на с. Мокрен и на родината ни, съвместно с Народно читалище „Просвета – 1919“ с. Мокрен.

 

3. Цели на училището:

·         Повишаване възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и образователното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.

·         Превръщане на ученика в субект на учебно – възпитателния процес в равнопоставен партньор.

·         Прибиране и задържане в училище на всички подлежащи на задължително обучение ученици.

·         Подобряване на мотивацията за учене сред подрастващите.

·         Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

·         Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

·         Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

·         Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

·         Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

·         Обогатяване на материалната база.

 

4. Стратегии в дейността на училището:

·         Да формира българския гражданин като гражданин на демократичнообщество – българско и европейско; като свободна, морална и инициативна  личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;

·         Да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;

·         Да изгражда физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;

·         Да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;

·         Да формира  потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;

·         Да осигури необходимото равнище на общообразователна подготовка на личността, позволяващо й непрекъснато да се образова и самообразова. 

·         Високо качество на подготовка на учениците от всички степени на обучение.

·         Демократизация и хуманизация на дейността на училището.

·         Поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение;

 

5. Ценности и приоритети в развитието на училището:

·         Издигане качеството на обучение и равнището на подготовка на учениците от всеки клас.

·         Осигуряване на равен достъп и равна възможност за образование в масовото училище на всички ученици, независимо от техните индивидуални особености, социално-икономически и етно-културен произход.

·         Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

·         Модернизиране и технологично обновление на учебно-техническата и материална база.

·         Успешно представяне на учениците на изпитите за външното оценяване.

·         Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение и взаимодействие, уважение към гражданските права и отговорности.

·         Формиращо оценяване и самооценяване.

·         Мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати в учебно – възпитателния процес.

·         Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците.

·         Осмисляне на свободното време на учениците.

·         Противопоставяне на насилието в училище.

·         Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

·         Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

·         Висок професионализъм на педагогическия екип.

·         Ефективна управленска дейност

·         Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

 

6. Цели свързани с учебно – възпитателния процес:

Цялостната дейност на педагогическия колектив ще бъде насочена към създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване качеството на учебната дейност, като приоритетно се работи върху:

·         Осигуряване на условия за постигане на качествена, актуална, конкурентноспособна подготовка на учениците, за постигане на висока родноезикова, чуждоезикова, прородонаучна и общественонаучна подготовка на учениците.

·         Осигуряване на условия за постигане на обща комуникативна, организационна, екологична и здравна култура.

·         Осигуряване на условия за постигане на гражданска позиция и умения, учениците да решават самостоятелно различни проблеми и казуси, да работят съвместно в екип, да спортуват и водят здравословен начин на живот.

·         Осигуряване на условия за придобиване на знания и умения за социална адаптация на учениците в условията на демократичното гражданско общество.

·         Създаване на по-привлекателна учебна среда.

·         Работа върху интегрирането на различните етноси в училище.

·         Контрол върху постиженията на учениците.

·         Подобряване квалификацията на учителите.

 

7. Кадрови ресурси:

·         Отлично квалифициран учителски екип .

·         Стремеж към повишаване квалификацията на учителите.

·         Добри връзки на училищното ръководство с училищното настоятелство, кметството и общинските власти.

·         Постоянни взаимоотношения с родителите.

 

8. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията:

·         Чрез средства от бюджета на училището.

·         Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

·         Чрез кандидатстване по проекти.

·         Чрез дарения.

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪНШНАТА СРЕДА

 

1. Основни принципи:

·         Равен достъп до образование и приобщаване на всеки ученик - Равният достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование. Държавата има задължението да осигури възможност децата да посещават училища със съвременна материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. За онези деца, които нямат равен старт /деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и др./ е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес. Равният достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности.

·         Качествено образование - Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се развие заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на способностите на детето както в процеса на обучение /натрупване на знания и формиране на умения/, така и в процеса на възпитание /развитие на личността/. От друга страна, системата на училищното образование трябва да създава условия за добра социална реализация както в професионален, така и в личностен план. Детето трябва да може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не накърнява правото на другите да реализират своите житейски планове.

 

2. Ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето  и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността:

·         Информационните и комуникационни технологии в училище - Едно от големите предизвикателства на съвременността е бурното навлизане на новите информационни и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот. Училището не може да остане встрани от този процес и да си позволи да се превърне в алтернатива на модерния свят.

·         Ритуализация на училищния живот - Ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и ритуали, а в перспектива и традиции, които да засилят у ученика усещането за принадлежност към неговото училище и по този начин да повишат мотивацията му за активно участие в различните форми на училищния и извънучилищния живот. Ритуализацията на училищния живот е до голяма степен въпрос на вътрешна организация на училищно ниво. Тя е свързана със: Създаване и утвърждаване на училищни символи /знаме, химн, емблема, а при желание от страна на родители и учители – и униформа или елементи на униформа/; Създаване на традиции за честване на национални, местни и училищни празници – издигане на националното знаме, изслушване на националния химн, посрещане на училищното знаме и т. н.; Обявяване на Ден на ученическото самоуправление; Утвърждаване на система за награждаване на учители и ученици в рамките на училището и общината.

·          Превръщане на училището в желана територия за учениците - Учениците трябва да имат възможност да изразяват своята позиция по основни въпроси, свързани с управлението и развитието на училището. Те трябва да могат да участват активно в различни форми на ученическо самоуправление. Така училището ще възпитава граждани, които не са безразлични към онова, което се случва около тях и могат да отстояват своята позиция в обществото. За тази цел във училище следва ежегодно да се организират дни на ученическото самоуправление. Набелязване на мерки за ограничаване на отпадането и насърчаване на посещаването на учениците в училище.

·         Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност - Извънкласната и извънучилищната дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. Развитието на извънкласната и извънучилищната дейност следва да се търси в няколко посоки: Целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на ваканциите; Финансиране на проектен принцип с възможност за включване на неправителствени организации; Самостоятелност при избора на дейности и при управлението на средствата от страна на училището; Насърчаване и развитие на ученическия спорт.

 

3. Намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст. Ангажиране на свободното време на учениците:

·         Основни причини за преждевременното напускане на училище - Отпадането на ученици от училище в повечето случаи е по икономически, социални и семейни причини поради изключително тежкото материално положение на семействата, в които живеят, което ги принуждава да започват работа, друга причина е ранно сключване на бракове, които са характерни за ромския етнос и са част от традициите им. Като това в повечето случаи става със съгласието на родителите им. По-малка част заминават да живеят с родителите си в чужбина, които работят там целогодишно, като там не продължават образованието си.

·         Осъществяване на допълнителна образователна подкрепа за децата, чийто майчин език е различен от българския. – Много важни са превантивните дейностите с трудноуспяващите ученици билингви, тъй като слабата успеваемост и лошият успех  са една от причините за отпадането на децата от училище. Изграждане на групи за работа с трудноуспяващите ученици билингви, които целят да подпомагат успеваемостта им. Работата им да се подчинява на навременното отстраняване на затрудненията възникнали в учебната дейност на учениците, като се търсят възможности за попълване на пропуските и повишаване успеваемостта на учениците. Групите да работят в следните направления: навременно проучване на всички трудноуспяващи ученици билингви и специфичните им обучителни проблеми; включване на трудноуспяващите ученици в групите за самоподготовка и целодневна организация на учебния ден; усвояване на задължителния минимум знания; консултации по всички учебни предмети. Учениците винаги се включват при подготовката и провеждането на училищните тържества, конкурси, състезания и викторини. До компютърния кабинет ще се осигури достъп на учениците и в свободното им време.

·         Мерки целящи намаляване на безпричинните отсъствия и намаляване броя на  преждевременно напусналите училището ученици:

1/ Диагностиране на отношението на учениците към ученето – важна функция на учителите по различните учебни предмети и на класните  ръководители от гледна точка на преодоляването на неуспеха на учениците по един или няколко учебни предмета и подпомагането на тяхното пълноценно развитие в рамките на общообразователната подготовка: Идентифициране на ранните индикации за отпадане като закъснения, отсъствия, проблеми с дисциплината и взаимоотношенията в клас; Съобразяване с т.н. социална, дидактическа и индивидуална норма при оценяването на знанията и уменията на учениците; Провеждане на консултации по учебните предмети; Индивидуална работа с учениците по учебни предмети.

2/ Създаване на благоприятна училищна среда и психоклимат и позитивна нагласа: Изграждане на училищна общност, чиито ценности са взаимопомощ, сътрудничество, работа в екип, доверие, уважение; Взаимопомощ между учениците; Сътрудничество между учителите, родителите и непедагогическия персонал; Подкрепа от страна на училищното настоятелство и обществеността в селото; Сведени до минимум училищен тормоз и агресия; Сведени до минимум каквито и да е форми на дискриминация.; Търсене на иновативни и интерактивни методи на преподаване, съобразени със специфичните особености на училището – сляти класове, ученици – билингви; Индивидуални разговори с учениците и техните родители; Анкети сред учениците и родителите; Разглеждане на ключови теми в часовете на класа свързани с проблеми като образование, хигиена, здраве, рискови фактори, права на детето и др.

3/ Мотивиране на учениците да посещават редовно учебните занятия чрез различни форми на социално подпомагане: Осигуряване на целодневна форма на обучение от първи до четвърти клас; Осигуряване на безплатни закуски и обяд на учениците от първи до четвърти клас.

4/ Мотивиране на учениците да посещават редовно училище чрез различни форми, инициативи, кампании и мероприятия свързани с проектите, по които училището работи.

5/ Насърчаване и мотивиране на учениците да се включват в различните училищни изяви със състезателен характер: Конкурси, изложби,  литературни изяви, спортни изяви и състезания.

6/ Мотивиране на учениците да продължат образованието си след завършен VІІ-ми клас: Запознаване с различните видове гимназии и класификатора от специалности в средните училища; Разяснения за начините за кандидатстване в средните училища; Беседи по ключови теми свързани с професионално ориентиране и реализация.

7/ Прилагане на превантивни мерки за намаляване на отсъствията и за намаляване на броя на  преждевременно напусналите училището ученици и за реинтегриране на отпадналите ученици: Изработване на Училищна програма за намаляване на отсъствията и за намаляване на броя на  преждевременно напусналите училището ученици и  Училищна програма  за реинтегриране на отпадналите ученици. Изработване на план за действие по програмите. Основни дейности: Работни срещи на педагогическия колектив, на които да се обсъждат причините за допусканите отсъствия, да се предложат  мерки и да се вземат решения във връзка с проблема. Създаване на благоприятна  училищна среда, координирани и последователни усилия от страна на учители, родители, ученици и общественост за свеждане до минимум или предотвратяване на отсъствията. Осъзнаване и оценка на проблемите - Какъв е процентът на склонните към допускане на отсъствия ученици; Какви са причините за допускане на отсъствия; Готови ли са родителите да съдействат; Готови ли са съучениците да съдействат; Какви превенции са възможни. Обсъждане на проблема с отсъствията в час на класа, във фокус групи от ученици/родители/учители, на педагогически съвет. Използване на подхода за работа с връстници, които трябва да станат естествените помощници при реализирането на всички видове дейности както свързани с превенция, така и с конкретна работа с допусналите отсъствия ученици. Незабавни и адекватни мерки още при първите сигнали за ученик, който започва системно да отсъства или допуска отсъствия без основателна причина. Координиране на дейностите между отделните комисии в училище – Комисия по превенция на деца в риск, Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз, Комисия по превенция на ППМН.

·         Осъществяване на превантивна работа с родителите относно ползата децата им да посещават училище. – Основните задачи, които са поставени, и по които се работи в тази дейност са: Привличането на семейството като съюзник на училището и приобщаване на родителите към училищния живот; Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалната среда и личностното развитие на учениците; Съвместно с родителите се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище, и намаляване на безпричинните отсъствия; Създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители и учители; Редовно да се информират родителите за училищните мероприятия и УВП; Да се мотивират ясно и конкретно пред родителите и децата ползите и предимствата децата да продължават да учат; Да осъществяват реален и ефективен контрол на постиженията, подготовката в къщи и дисциплината на децата си. В индивидуална работа с родителите и учениците се акцентира върху правата и задълженията на учениците, правилното възпитание на децата и личния пример, който им дават, организирането на различни празници и тържества с участие на родителите, въпроси за обучението и възпитанието на т.н. “трудни деца”, за предотвратяване на евентуалното отпадане на учениците от училище, за предотвратяване на ранното сключване на бракове, да не бъдат използване децата като работна ръка или да помагат в домакинствата и за отглеждане на по-малките си братя и сестри, загубата на родителски авторитет, провеждане на родителски срещи по график определен от директора, задължително провеждане на индивидуални срещи с родителите и класните ръководители. В тази посока също да се търси съдействието на кмета на селото и Училищното настоятелство.

 

4. Квалификация на учителите:

Квалификацията на учителите /първоначална и последваща/ е изключително важна. Ако при другите професии последиците от липсата на съвременни знания и умения за работа с новите технологии се изразяват в загуба на конкурентноспособност, а понякога и на самочувствие, то при учителите последиците могат да бъдат далеч по-тревожни. Става въпрос не само за загуба на авторитет пред учениците, но и за риск учениците да придобият усещането за познавателно превъзходство над учителя – нещо, което никоя образователна система не може да си позволи да допусне.

Необходимо е разработването на програма за развитие на професионалните компетенции на педагогическите кадри в няколко направления: Периодично актуализиране на знанията и компетентностите; Усвояване на нови методи в преподаването; Обучение по ИКТ; Чуждоезиково обучение. Динамиката на съвременния живот води и до бързи промени в развитието на науката. Това налага провеждане на периодично обучение на специалистите по предмети за усвояване на новостите в развитието на познанието. Интегрираният подход на изучаване на различните науки поставя допълнителни специфични изисквания. Важен компонент в квалификационните дейности ще бъде и обучението на учителите за използване на нови, включително интерактивни методи за преподаване с цел създаване на по-голяма атрактивност на образователния процес и повишаване на интереса на  учениците. Акцентът ще бъде поставен върху засилване на практическата насоченост на обучението и съвременното ръководене на учебните дейности в класната стая, така че ученикът да бъде активен участник в процеса.

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”

 

1. Актуално състояние на училището:

ОУ ”Христо Ботев”, с.Мокрен, общ. Котел, обл. Сливен по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПУО е основно. Училището е общинско (по чл. 36 от ЗПУО), като сградата му е публична общинска собственост, съгласно „Адмнистративен акт” от 01.01.1935 г. и срок на съществуване - неопределен. Училищното образование  в училището осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуални способности и очаквания за реализация в гражданското общество. На обучаваните ученици се осигурява възможност за завършване на основно образование при усвояване на общообразователния минимум. В училището са създадени условия за обучение и възпитание на книжовен български език. Формата на обучение e дневна (чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗПУО). Обучението на учениците се осъществява на една смяна - до обяд. За учениците  І - VІ клас има създадени групи, които са на целодневна организация на учебния ден (чл. 102, ал. 2 от ЗПУО). Училището се управлява от директор. Основните педагогически въпроси се обсъждат и решават от ПС. Обучението и възпитанието на учениците се осъществява съгласно ЗПУО и нормативните актове по неговото прилагане. В училището се приемат: 1. Ученици в I - IV клас. 2. Ученици в V - VII клас. Учениците от ІІ до VІІ клас изучават като първи чужд език – руски език. А учениците от І до ІV клас изучават английски език като ФУЧ.

Учениците, обучавани средногодишно, през последните учебни години са както следва:

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2018/2019

66

4

2017/2018

60

4

2016/2017

86

6

2015/2016

85

6

2014/2015

88

6

 

·         Тенденцията е за: 2019 – 2020 г. - 65 ученици в 5 паралелки

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно-квалификационна степен на педагогическия персонал

2018/2019

2,5

8

Професионален бакалавър - 2

Бакалавър - 2

Магистър - 4

2017/2018

2,5

9

Професионален бакалавър - 3

Бакалавър - 2

Магистър - 4

2016/2017

2,5

9

Професионален бакалавър - 3

Бакалавър - 2

Магистър - 4

2015/2016

2,5

10

Професионален бакалавър - 4

Бакалавър - 2

Магистър - 4

2014/2015

2,5

10

Професионален бакалавър - 4

Бакалавър - 2

Магистър - 4

 

Персонал

2018/2019

уч. год.

2017/2018

уч. год.

2016/2017

уч. год.

2015/2016

уч. год.

2014/2015

 уч. год.

Учители

6

7

7

8

8

Учители ЦДО

2

2

2

2

2

Непедагогически персонал

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

Съотношението между броя на учениците и учителите през последните учебни години показва:

 

Състав

2018/2019

уч. год.

2017/2018

уч. год.

2016/2017

уч. год.

2015/2016

уч. год.

2014/2015

уч. год.

Ученици

66

60

86

85

88

Учители

8

9

9

10

10

                                                                  

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява донякъде финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Привлекателна учебна среда – добре обзаведени учебни стаи.

- Тясно сътрудничество с Училищното настоятелство.

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Ремонт на спортните площадки.

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални срещи и консултации с ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Средна успеваемост на учениците на външно оценяване.

- Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.

- Липса на добри условия за извънкласни дейности.

- Липса на съвременна спортна база.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

 

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други училища с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, изложби, викторини по различни предмети.

10. Съвместна работа по образователни проекти.

11. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт.

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

1. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

2. Изграждане на добър екип.

3. Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалната организация в училище.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

2. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

3. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

Ефективна и активна работа с Училищно настоятелство и привличане на родители и общественици в различните дейности на училището.

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Естетизация на училищния двор.

4. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

5. Ремонт на спортните площадки.

6. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

7. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

8. Осигуряване на нови компютри.

9. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

10. Цялостна подмяна на вътрешната и външна дограма.

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, комисии, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Продължаване на обновяването и оборудването на класните стаи и кабинети в училище.

Делегиран бюджет и външно финансиране от МУН

септември
2020 г.

3.

Закупуване на нови копютърни конфигурации за училище.

Делегиран бюджет, финансиране от МУН

2019 – 2020 г.

4.

Изграждане и окабеляване на ново помещение за компютърен кабинет.

Делегиран бюджет

2020 – 2021 г.

5.

Монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

2020 – 2021 г.

6.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември
2020 г.

7.

Обновяване на фоайетата и коридорите.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2020 г.

8.

Ремонт на външната спортна площадка.

Общинско финансиране

2020 – 2021 г.

9.

Обезопасяване на сградата на бившия интернат и физкултурен салон.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2020 г.

10.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет

през учебната година

11.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, Община

през учебната година

12.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Училищно мляко“, както и включване към проект „Твоят час“.

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

през учебната година

13.

Съвместни тематични изяви с Народно читалище „Просвета - 1919“ с. Мокрен.

Смесено финансиране

през учебната година

14.

Провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари.

Дарения

през учебната година

15.

Организиране на учебни екскурзии за учениците.

Делегиран бюджет, МУН, родителите

през учебна година

16.

Провеждане на училищни спортни празнци.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

през учебната година

17.

Поставяне на допълнителни камери за видеонаблюдение в сградата на училището.

Делегиран бюджет, МУН

2020 - 2021 г.

18.

Изграждане на специализиран кабинет по БДП.

Делегиран бюджет

септември
2020 г.

 

Стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев” е разработена за периода 2019/2020 учебна година – 2020/2021 учебна година и е част от общата стратегия на МОН за развитие на образованието в Република България. Стратегията се актуализира при значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование.

 

 

Стратегия е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №  09 / 05.09.2019 год.

 

 

 

                                                                                                               

Ивана Игнатова

Директор

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – с. МОКРЕН, общ. КОТЕЛ, обл. СЛИВЕН

 

 

 

Запознати с актуализираната Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“

 

за учебната 2019 / 2020 година

 

 

1. Господинка Георгиева Георгиева - ………………..

 

2. Ирина Стоянова Узунова - ………………….

 

3. Ивелина  Петрова Бондева - Георгиева- …………………

 

4. Иванка Йорданова Димитрова - ………………….

 

5. Станка Цонева Георгиева - ……………………

 

6. Ивелла Йовчова Колева - ………………….

 

7. Спасена Георгиева Стойнова - ……………….

 

8. Янка Матеева Железчева - …………………

 

9. Пенка Любенова Милкова - ………………...

 

10. Ирина Христова Атанасова - …………………

 

11. Стефан Иванов Ангелов - …………………

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2