Copyright 2019 - Custom text here

 


 

                                                                                                        ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА

НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” С. МОКРЕН, ОБЩ. КОТЕЛ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

 

І. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО,

РАБОТА В ЕКИП:

 

1. Мисия на училището

·         Основната мисия на образованието е да подготви младото поколение за живота – да им даде необходимите знания, умения, опит да развива ситуации, да се самоутвърждава и успява в живота.

·         Стремежът на Основно училище ”Христо Ботев” е да осигурява задълбочена общообразователна подготовка на учениците от І-ви до VІІ-ми клас, висока обща култура, конкурентна способност за постъпване в средни училища. Да създава условия за развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците за формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешки ценности: инициативност, самостоятелност и социална адаптация на личността.

·         Тъй като учениците в училище са със смесен етнически състав, училището ще продължи да провежда политика, свързана с интеграцията им, за да бъдат те мотивирани да покажат своя образователен и културен потенциал. Като сътрудници в нашата работа привличаме родителите, местното органи на властта, бизнес средите, училищното настоятелство, църквата, обществеността в селото.

 

2. Визия на училището

·         Училището да бъде представено пред обществото като институция със сериозни образователни и културни функции, да се наложи в синхрон с обществените и културни изисквания и организации.

 

3. Цели на училището

·         Повишаване възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и образователното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.

·         Превръщане на ученика в субект на учебно – възпитателния процес в равнопоставен партньор.

·         Прибиране и задържане в училище на всички подлежащи на задължително обучение ученици.

·         Подобряване на мотивацията за учене сред подрастващите.

 

4. Стратегии в дейността на училището

·         Да формира българския гражданин като гражданин на демократичнообщество – българско и европейско; като свободна, морална и инициативна  личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;

·         Да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;

·         Да изгражда физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;

·         Да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;

·         Да формира  потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;

·         Да осигури необходимото равнище на общообразователна подготовка на личността, позволяващо й непрекъснато да се образова и самообразова. 

·         Високо качество на подготовка на учениците от всички степени на обучение.

·         Демократизация и хуманизация на дейността на училището.

·         Поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение.

 

5. Приоритети в развитието на училището

·         Издигане качеството на обучение и равнището на подготовка на учениците от всеки клас.

·         Издигане нивото на родноезиковото обучение.

·         Издигане на нивото на чуждоезиковото обучение.

·         Успешно представяне на учениците на изпитите за външното оценяване от ІV-ти и VІІ-ми клас.

·         Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение и взаимодействие, уважение към гражданските права и отговорности.

·         Мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати в учебно – възпитателния процес.

·         Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците.

·         Осмисляне на свободното време на учениците.

·         Противопоставяне на насилието в училище.

 

6. Цели свързани с учебно – възпитателния процес

През настоящата учебна година цялостната дейност на педагогическия колектив ще бъде насочена към създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване качеството на учебната дейност, като приоритетно се работи върху:

·         Осигуряване на условия за постигане на качествена, актуална, конкурентноспособна подготовка на учениците, за постигане на висока родноезикова, чуждоезикова, прородонаучна и общественонаучна подготовка на учениците.

·         Осигуряване на условия за постигане на обща комуникативна, организационна, екологична и здравна култура.

·         Осигуряване на условия за постигане на гражданска позиция и умения, учениците да решават самостоятелно различни проблеми и казуси, да работят съвместно в екип, да спортуват и водят здравословен начин на живот.

·         Осигуряване на условия за придобиване на знания и умения за социална адаптация на учениците в условията на демократичното гражданско общество.

·         Създаване на по-привлекателна учебна среда.

·         Работа върху интегрирането на различните етноси в училище.

·         Контрол върху постиженията на учениците.

·         Подобряване квалификацията на учителите.

 

7. Работа в екип

За по-добра организация и ефективност на работата с учениците педагогическият колектив ще продължи работата си във вече сформираните екипи:

·         Педагогически екип в начален курс.

·         Педагогически екип класни ръководители.

·         Педагогически екип по хуманитарни дисциплини.

·         Педагогически екип по природо-математически дисциплини.

·         Педагогически екип по технико-естетически дисциплини.

 

8. Кадрови ресурси

·         Отлично квалифициран учителски екип .

·         Стремеж към повишаване квалификацията на учителите.

·         Добри връзки на училищното ръководство с училищното настоятелство, кметството и общинските власти.

·         Постоянни взаимоотношения с родителите.

 

9. Ритуализация на училищния живот

Ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и ритуали, а в перспектива и традиции, които да засилят у ученика усещането за принадлежност към неговото училище и по този начин да повишат мотивацията му за активно участие в различните форми на училищния и извънучилищния живот. Ритуализацията на училищния живот е до голяма степен въпрос на вътрешна организация на училищно ниво. Тя е свързана със :

·         Създаване и утвърждаване на училищни символи /знаме, химн, емблема, а при желание от страна на родители и учители – и униформа или елементи на униформа/.

·         Създаване на традиции за честване на национални, местни и училищни празници – издигане на националното знаме, изслушване на националния химн, посрещане на училищното знаме и т. н.

·         Обявяване на специален празник – Ден на ученическото самоуправление.

·         Утвърждаване на система за награждаване на учители и ученици в рамките на училището и общината.

 

10. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност

Извънкласната и извънучилищната дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. Развитието на извънкласната и извънучилищната дейност следва да се търси в няколко посоки:

·         Целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на ваканциите.

·         Финансиране на проектен принцип с възможност за включване на неправителствени организации.

·         Самостоятелност при избора на дейности и при управлението на средствата от страна на училището.

·         Развитие на системата от междуучилищни, регионални, национални състезания, конкурси и олимпиади.

·         Усъвършенстване на режима за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм.

·         Насърчаване и развитие на ученическия спорт.

 

11. Намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст. Ангажиране на свободното време на учениците

Отпадането на ученици в повечето случаи е по социални и семейни причини поради изключително тежкото материално положение на семействата, в които живеят, което ги принуждава да започват работа, друга причина е ранно сключване на бракове, които са характерни за ромския етнос и са част от традициите им. Като това в повечето случаи става със съгласието на родителите им. По-малка част заминават да живеят с родителите си в чужбина, които работят там целогодишно, като там не продължават образованието си.

По утвърдени от директора графици системно се провеждат консултации по предмети за изоставащите и напредналите ученици, за консултиране на родители и ученици от класните ръководители, по желание на децата се провеждат и допълнителни консултации. Учениците винаги се включват при подготовката и провеждането на училищните тържества, конкурси, състезания и викторини. До компютърния кабинет беше осигурен достъп на учениците и в свободното им време – следобед.

 

12. Повишаване качеството и ефективността в обучението и възпитанието на учениците

Една от характерните черти на обществото на знанието е непрекъснатото образование и преквалификация като важна част от съхраняването на социалния статус на личността. Съдбата на всеки човек зависи от способностите му своевременно да намира, получава, адекватно да възприема и качествено да използва новата информация. На преден план излиза проблемът за специалната подготовка на човека за живот в новото общество на знанието, в което той трябва да бъде информационно грамотен. Новите изисквания налагат формиране на творчески, креативно мислещи личности, способни да взимат самостоятелни решения в условията на противоречива, разнородна и динамично променяща се информационна среда.

Производителността и конкурентноспособността на европейската икономика зависят пряко от наличието на високообразована, квалифицирана и адаптивна работна сила, която е в състояние да се справи с настъпващите промени. Акцентуването върху разпространението на ученето през целия живот и усъвършенстването на образователната система са основен фактор за повишаване качеството на човешките ресурси и ръста на производителността. Съвременното информационно общество поставя качествено нови проблеми пред обучението и възпитанието на подрастващите. Новите информационни технологии и комуникационните възможности, свързани с използването на компютърна техника налагат да се провеждат курсове, обучения, определена квалификационна дейност. Образованието означава не само усвояване на нови и повече знания. То е тясно свързано с формирането на личността на всеки гражданин, на неговата ценностна система, готовността му да участва в живота на обществото като пълноценен негов член, който не само разбира и възприема настъпващите новости и промени, но и може да участва активно в тях.

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 

1.Създаване на по-привлекателна учебна среда

1.1. Извършване на ремонтни дейности в училище – освежаване на фойаето на 2-я етаж в училище, ремонт на източното стълбище, основен ремонт на ВИК-а инсталацията, цялостна смяна на дограмата в училище.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, Община Котел, МУН и учителите

1.2. Ремонт на спортнате площадки и свързващата ги подпорна стена.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора и МУН

1.3. Използване на компютрите в учебния процес.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите

1.4. Обогатяване на кабинетите с различни нагледни материали и табла                                                                                                                                            Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите

1.5. Закупуване на дидактически материали и пособия за подпомагане на учебния процес.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: Директора и МУН

1.6. Закупуване на нови шкафове за учебните стаи.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: Директора и МУН

1.7. Закупуване на нови компютърни системи и периферни устройства.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: Директора и МУН

 

2. Повишаване знанията и уменията на учениците по роден език

2.1. Провеждане на допълнителна работа по български език и литература с учениците от всички класове.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ

2.2. Поставяне на учениците в различни ситуации на речево общуване за овладяване на речниковия етикет.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ

2.3. Повишаване интереса на учениците към родния език, чрез поставяне на акцент върху благозвучието му – изразително четене, рецитиране, драматизации.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ

2.4. Развиване на устната реч и дикция на учениците чрез провеждане на рецитали и тържества по повод различни празници и годишнини.

2.5. Повишаване функционалната грамотност на учениците и умението за четене с разбиране.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите по БЕЛ

2.6. Участие на учениците в различни дейности и конкурси.

·         Отбелязване на 1-ви ноември – Ден на народните будители – изготвяне на табло и презентация. Запознаване с живота иделото на видни котленски възрожденци.

Срок: м. ноември

Отг.: Ст. Георгиева и Ив. Димитрова

·         С безсмъртните стихове на Ботев - литературно четене и рецитиране на стихотворения.

Срок: м. януари

Отг.: Ст. Георгиева

·         „Ум и разум с пари не се купуват, а най-много пари струват“ – раздумка с народни остроумия, гатанки и др.

Срок: м. януари

Отг.: учители начален етап

·         Изработване на тематично табло посветено на живота и дейността на Васил Левски „Ако печеля, печели цял народ”.

Срок: м. февруари

Отг.: Ив. Димитрова

·         Софроний Врачански – български народен будител, духовник, последовател на делото на Паисий Хилендарски (отбелязване 280 години от рождението му).

Срок: м. февруари

Отг.: Ст. Георгиева

·         Тържествено отбелязване на 3-ти март – Освобождението на България и изготвяне на тематично табло.

Срок: м. март

Отг.: Ст. Георгиева, Ив. Колева и класните ръководители

·          „Най-добрата майка” – училищен конкурс за разказ и есе.

Срок: м. март

Отг.: Ст. Георгиева, учители в начален етап

·         „Моят любим герой“ – Илюстрации на любимо произведение.

Срок: м. април

Отг.: началните учители и учители ЦДО

·          „Върви народе възродени“ - тържествено отбелязване 24-ти май - Денят на Българската просвета и култура.

Срок: м. май

Отг.: Ст. Георгиева, учители начален етап

·         “Аз обичам да чета, аз обичам да мечтая” – тържество за завършване на първокласниците.

Срок: м. май

Отг.: Ив. Димитрова, Ир. Узунова

·         Отбелязване 2-ри юни – Ден на Ботев – „Христо Ботев – наш патрон си ти” – тържествено отбелязване на патронния празник на училището.

Срок: м. юни

Отг.: учителите по БЕЛ

·         Изработване на тематично табло посветено на живота и дейността на Христо Ботев.

Срок: м. юни

Отг.: Ив. Колева

·         „Децата – цветята на България” – тържествено отбелязване 1-ви юни - Денят на детето.

Срок: м. юни

Отг.: учителите и учители ЦДО

·         Издаване на тематични табла, създаване на кът с ученически произведения.

Срок: през учебната година

Отг.: класните ръководители, учителите, учители ЦДО

·         Тематични изложби на ученически рисунки.

Срок: през учебната година

Отг.: учителите по ИИ, началните учители и учители ЦДО

 

3. Проявление на знанията и уменията на учениците по руски език

3.1. Изработване на табло на тема: „Красивая руская природа”.

                                                                      Срок: м. декември

                                                                      Отг.: Ив. Колева

3.2. Разучаване и представяне на забавни детски руски песни.

                                                                      Срок: м. февруари

                                                                      Отг.: Ив. Колева и И. Узунова

3.3. Участие в областния конкурс за руска песен.

                                                                      Срок: м. март

                                                                      Отг.: Ив. Колева и И. Узунова

 

4. Други дейности на педагогическия екип по хуманитарни дисциплини

4.1. Отбелязване 22-ри септември – Ден на независимостта на България – Изготвяне на тематично табло.

Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Ив. Колева

4.2. Изготвяне на тематични табла, посветени на живота и дейността на Васил Левски и Христо Ботев.

                                                                      Срок: м. февруари/юни

                                                                      Отг.: учители начален етап ЦДО

4.3. Продължаване дейността на ученическия клуб „Млади възрожденци”.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Ив. Димитрова

·         Дейности на клуба:

1/ Отбелязване на 1-ви ноември – Ден на народните будители – изготвяне на табло и презентация.

2/ Изработване на тематично табло тематично табло посветено на живота и дейността на Васил Левски.

3/ Рецитал по случай 3-ти март.

4/ „Славим делото на светите братя Кирил и Методий” – рецитал

5/ Отбелязване 2-ри юни Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

 

4.5. Организиране на еднодневни екскурзии и разходки сред природата с образователна цел.

4.6. Отбелязване Деня на Европа 9-ти май като ден на ученическото самоуправление.

                                                                      Срок: м. май

                                                                      Отг.: Директора, учителите

 

5. Дейности на педагогическия екип по природоматематически дисциплини

5.1. Отбелязване 22-ри март – Първа пролет и международен ден на водата – Презентация и беседа на тема: Водата – най-ценният и разхищаван ресурс на планетата”.

                                                                      Срок: март

                                                                      Отг.: Ст. Георгиева, Г. Георгиева

5.2. „Обичам природата и я пазя” – почистване на двора и района на училището, засаждане на дръвчета и цветя.

Срок: м. април - май

Отг.: Сп. Стойнова, класните ръководители, учителите

5.3. Отбелязване 22-ри април – Международния ден на Земята. „Да засадим дърво”. „Да опазим родната природа“ рисунки посветени на седмицата на гората.

                                                                      Срок: април

  Отг.: учители ЦДО

5.4. Изработване на тематично табло „Космос“ във връзка с 12-ти април.

                                                                      Срок: април

                                                                      Отг.: Г. Георгиева

5.5. Седмица на гората – да опознаем природата в рисунки.

                                                                      Срок: април

  Отг.: учители ЦДО

5.6. Изработване на компютърни проекти и презентации на теми по избор от учениците V-VІІ клас.

                                                                      Срок: през учебната година

  Отг.: Г. Георгиева

5.7. Забавна математика „Математически фолклор“  – математическо състезание със забавни въпроси, задачи, любопитни факти.

Срок: май

                                                                      Отг.: Г. Георгиева

5.8. Получаване на практически знания за билките, тяхното събиране и използване. Направа на хербарии.

Срок: м. май

Отг.: Ст. Георгиева, Ив. Колева

            5.9. „Красива е моята родина“ – природните забележителности на България

Срок: м. май

Отг.: Ив. Колева

5.10. Организиране на екскурзии с цел опознаване на родния край и родината.

Срок: през учебната година

Отг.: директор, учителите

 

6. Дейност на педагогическия екип по технико-естетически дисциплини

6.1. „Отново на училище” – тържество за посрещане на учениците за първия учебен де.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Ир. Узунова и Сп. Стойнова

6.2. Училищен коледен карнавал.

                                                                      Срок: декември

                                                                      Отг.: учителите по ИИ, началните учители

6.3. Конкурс „От Коледа до Васильовден“ – изработване на сурвакници и картички за благотворителен базар.

Срок: м. декември

                                                                      Отг.: учителите по ИИ, началните учители

6.4. „Баба Марта бързала, мартеници вързала…” – изложба с направени от учениците мартеници.

                                                                      Срок: м. март

                                                                      Отг.: Г. Георгиева, Ив. Колева, учители ЦДО

6.5. „Обичам природата и я пазя” – почистване на двора и района на училището, засаждане на дръвчета и цветя.

Срок: м. април - май

Отг.: класни ръководители и учителите

6.6. Пролетни празници – пролетни песни и игри, изложби и кътове.

                                                                      Срок: м. април

                                                                      Отг.: учители начален етап и учители ЦДО

6.7. Великден в православния и католическия свят – презентация.

                                                                      Срок: м. април

                                                                      Отг.: Ив. Колева

 

6.8. Карнавал на любими приказни герои.

Срок: м. май

                                                                      Отг.: учители начален етап и учители ЦДО

6.9. Издаване на тематични табла по учебните дисциплини.

Срок: през учебната година

Отг.: учителите по съответните дисциплини

6.10. Участие в общински, областни и национални конкурси.

Срок: през учебната година

Отг.: учителите по съответните дисциплини

6.11. Тържествено изпращане на завършващите седмокласниците.

                                                                      Срок: м. юни

                                                                      Отг.: Директора, учителите

6.12. Участие в общинския конкурс „Галерия 4-ри сезона” на учениците от І-VІІ клас.

Срок: през учебната година

Отг.: учителите по ИИ, възпитателите

 

7. Спортен календар – дейности

7.1.  Лекоатлетически кросове- момичета, момчета – „Спорт против наркотичните зависимости”.

                                                                      V - VІІ клас – м. октомври

                                                                                  Отг. : учители по ФВС

7.2. Турнир по футбол - момчета в чест на Народните Будители

                                                                                  ІV - V клас – м. ноември

                                                                                  Отг. : учител по ФВС

7.3. Състезателно игра по народна топка. – сборни отбори

                                                                      ІІІ - ІV клас и V и VІ/VІІ клас

                                                                      Отг. : учители по ФВС

7.4. Спортно-състезателни игри в чест на празника на училището

                                                                                  І - ІV клас – м. януари

                                                                                  Отг.: учители по ФВС, класни ръководители

7.5. Турнири в чест на националния празник трети март: Народна топка – момичета и Футбол – момчета

                                                                                  V - VІІ клас -  март

                                                                                  Отг.: учители по ФВС

7.6. Лекоатлетически кросове - момичета, момчета „Първа пролет”.

                      І - VІІ клас – м. март

                                                                                  Отг.: учители по ФВС, класни ръководители

7.7. Великденски турнир: Баскетбол – момчета, Волейбол – момичета.

                                                                                  V - VІІ клас – м. април

                                                                                  Отг.:  учители по ФВС

7. 8. Спортно състезание „Бързи, смели, сръчни” в  чест на 24-май. Момичета – момчета. 

                     І – VІІ клас - м. май

                                                                                  Отг. учители по ФВС, класните ръководители

7.9. Спортен празник в чест на 1-ви юни – ден на детето „Най-бързо хвърчило”, рисунки на асфалт, организирани спортни игри.

                                                                                  І – VІІ клас – м. юни

Отг. учители по ФВС, класните р-ли, учителите по ДБТ, технологии

 

8. Дейности на педагогическия екип – класни ръководители

8.1. Продължаване и развиване на българските и училищни традиции.

8.2. Партньорски отношения и умения за работа в екип.

8.3. Укрепване на нравствената и ценностна система на учениците.

8.4. Изграждане на хармонично развити личности чрез моралните опори на християнската религия, на непреходните човешки ценности, на миналото на българския народ и световните постижения в различни области.

8.5. Сътрудничество с РЗИ - гр. Сливен за предоставяне на материали с различна информация.

8.6. „Календар на здравето” – за запознаване на учениците с различни болести, последиците от тях и начините за предпазване.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: класните ръководители

8.7. „Пътят назад е наистина труден” – за вредата от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици” – беседа.

                                                                      Срок: м. февруари

                                                                      Отг.: класните ръководители

8.8. Лекция за последиците от ранното полово общуване – използване на подходящи за възрастта материали.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Ст. Георгиева, класните ръководители

8.9. Организиране на различни тържества.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: класните ръководители, учителите

8.10. Умения да спасим пострадал човек чрез даване на първа помощ.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: Ст. Георгиева, класните ръководители

8.11. Отбелязване на националните и международни празници на здравето.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: класните ръководители

8.12. Отбелязване 1-ви декември – Международен ден на борбата срещу СПИН – здравна беседа и изработване на лентички за съпричастност.

Срок: м. декември

                                                                      Отг.: Ст. Георгиева, Ив. Колева

8.13. Движение “Връзка с родителите” – взаимодействие между училището и семейството.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: Директора, класните ръководители

8.14. Ангажираност на родителите в училище като помощници и наблюдатели на училищните мероприятия.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: класните ръководители

8.15. Допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка да се прави по определения график извън разписанието на учебните часове. Този час да се използва от класните ръководители и за посещения по домовете на учениците и разговори с техните родители.

                                                                   Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: класните ръководители

8.16. Продължаване работата и дейностите на класните ученически съвети и на училищния ученически съвет.

Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: Ст. Георгиева, класните ръководители

 

9. Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства

През последното десетилетие се наблюдава тревожна тенденция – родителите не изпълняват /поне не пълноценно/ възпитателната си функция. Причините можем да търсим в много аспекти. По-важното в случая е, че наред с другите си функции, училището трябва да компенсира липсата на единия възпитателен конструкт във взаимодействието учител-ученик-родител. Често в лицето на родителите не откриваме партньори, каквито би следвало да са. Дисбалансът в педагогическите взаимодействия предизвиква аномалии, които се отразиха на обществото като цяло. Зачестилите случаи на агресия и насилие сред подрастващите, драстичното нарастване на негативните явления – употреба на алкохол, наркомания, тютюнопушене, сектанство и т.н. – не могат да се игнорират с лека ръка, последствията от вълната негативни явления ще са катастрофални.

Основно училище „Христо Ботев” има следната характеристика – висок процент ученици от етнически малцинства /предимно роми/. Излишно е да анализираме спецификата на етноса. Всеизвестен факт е, че ромите не водят уседнал начин на живот и образованието не е приоритет в ценностната им система. Това съществено затруднява работата на педагогическата колегия. Родителите не съдействат на училището, децата не са мотивирани за училищен труд и са ангажирани с несвойствени за възрастта си дейности – поддържане на домакинството, отглеждане на по-малки братя и сестри, работа. Големият въпрос е: Как да мотивираме тези деца за училищен труд и по-важното как да формираме траен интерес и отговорно отношение към учебно - възпитателния процес?

9.1. Дейностите за интеграцията ще бъдат паралелно застъпени в цялостната дейност на училището: в учебните часове, извънкласните дейности, спортните прояви и празненствата.

9.2. Разглеждане правата на човека чрез запознаване на учениците със Закона за закрила на детето, Закона срещу дискриминацията.

9.3. Семинари, дискусии, беседи, лекции и теми разглеждани в часа на класа:

·         Дискусия на тема: „Приятелството няма цвят”.

Срок: м. януари

Отг.: класните ръководители

·          „Празниците на моите приятели – как празнуват различните етнически групи в България”.

Срок: м. март

Отг.: класните ръководители

·         Толерантността в отношенията ни.

Срок: м. май

Отг.: класните ръководители

 

10. Различни възможности и начини за общуване на учениците

10.1. Дискусии върху човешките взаимоотношения.

Срок: през учебната година

Отг.: учителите

10.2. Срещи с ученици от други училища за различни спортни прояви и празници.

                                                                                  Срок: през учебната година

Отг.: Директора, учителите

10.3. „В кухнята на моя етнос” – съвместна работа с майките на учениците.

                                                                                   Срок: м. декември

                                                                                   Отг.: учителите по ДБТ и технологии

10.4. Отбелязване тържествено рождени дни на ученици.

Срок: през учебната година

Отг.: класните ръководители, учителите, родителите

 

11. Задачи и форми за съвместна работа с родителите и обществеността

Една от основните задачи на преминаването към демократична система е възраждането на гражданското общество, което да създаде възможности за все по-активно включване на обществеността н решаването на образователни проблеми. Гражданското образование в общообразователните училища е насочено към формирането на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, уважение към гражданските права и отговорности.

Принципите, върху които следва да се изграждат връзките и взаимоотношенията на училището и обществените организации са:

·         Демократичност и осигуряване на достъп до образование на всеки.

·         Приемственост и спазване на основните традиции на българското училище.

·         Откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение.

11.1. Основни задачи:

·         Грижа и отговорност на класните ръководители да бъде привличането на семейството като съюзник на училището.

·         Приобщаване на родителите към училищния живот.

·         Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалната среда и личностното развитие на учениците.

·         Съвместно с родителите да се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище, и намаляване на безпричинните отсъствия.

·         Редовно да се информират родителите за училищните мероприятия и УВП.

·         Всеки последен четвъртък от месеца Ден на родителя.

·         Индивидуална работа с родителите и учениците.

11.2. Относно правата и задълженията на учениците.

11.3. За правилното възпитание на децата и личния пример, който им дават.

11.4. За организирането на различни празници и тържества.

11.5. По въпроси на обучението и възпитанието на т.н. “трудни деца”.

11.6. За предотвратяване на евентуалното отпадане на учениците от училище.

11.7. За предотвратяване на ранното сключване на бракове, които са характерни за ромския етнос и са част от традициите им.

11.8. Задължително провеждане на родителски срещи по график определен от директора.

 

12. Дейности с трудноуспяващите ученици

·         Цели: Да се изградят групи за работа с трудноуспяващите ученици, които да подпомагат успеваемостта им. Работата им да бъде подчинена на навременното отстраняване на затрудненията възникнали в учебната дейност на учениците, да се търсят възможности за попълване на пропуските и повишаване успеваемостта на учениците.

·         Основни задачи:

12.1. Навременно проучване на всички трудноуспяващи ученици.

12.2. Включване на трудноуспяващите ученици в групите за самоподготовка.

12.3. Усвояване на задължителния минимум знания.

12.4. Консултации по всички учебни предмети по утвърден от директора график.

12.5. Класните ръководители да поддържат връзка с родителите на трудноуспяващите ученици.

12.6. Привличането на семейството като съюзник на училището и приобщаване на родителите към училищния живот.

12.7. Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалната среда и личностното развитие на учениците.

12.8. Съвместно с родителите да се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище, и намаляване на безпричинните отсъствия.

 

                                                                                   Срок: през учебната година

                       Отг.: Директора, класните ръководители, учителите

 

13. Работа с училищното настоятелство

13.1. Обсъждане и разработване на становище и препоръки за подобряване на работата на учениците и опазване живота и здравето им.

13.2. Развитие на дарителската дейност и осъществяване на взаимовръзка с фондации, творчески съюзи, бизнес средите и др.

13.3. Работа с обществеността.

·         Популяризиране на дейността на училището.

·         Оказване на помощ и съдействие.

·         Участие на училището в обществени проекти.

                                                                                  Срок: постоянен

  Отг.: Директора, класните ръководители

 

14. Училищна комисия по БДП – дейности

·         Председател: Г. Георгиева – ст. учител

·         Членове: И. Узунова – ст. учител и Ив. Димитрова – ст. учител

14.1. Закупуване на дидактически материали по БДП.                                                                                                                                                              Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: Директора, МУН

 

14.2. Определяне на най-безопасният път до дома на учениците от началния курс.

                                                                      Срок: м. септември

 Отг.: класни ръководители, учителския колектив

14.3. Провеждане на „Петминутка по БДП” в края на последния час

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителския колектив

14.4. Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси,  свързани с безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи. Създаване на организация за информиране на родителската общност  за причините и  предпоставките за всяко пътнотранспортно произшествие с дете.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.:    Директора, класни ръководители, учителите 

14.5. Постоянна работа с учениците и родителите за осигуряване на учебния процес с учебни тетрадки и помагала.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителите по БДП

14.6. Разиграване на ролеви игри за усъвършенстване на знанията и уменията на учениците по БДП

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.:    учителите по БДП

14.7. Използване на сценки, забавни игри, стихотворения за повишаване на интереса на учениците и за по лесно овладяване на материала по БДП.

Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителите по БДП

14.8. Повишаване и усъвършенстване знанията на учениците за оказване на долекарска помощ на пострадал от ПТП.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителите по БДП, учителят по ФВС

14.9. Участие в конкурси свързани с темата по БДП.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителите по БДП

14.10. Разширяване на знанията и уменията на учениците по БДП.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителите по БДП

14.11. Изработване на пътни знаци с подръчни материали от учениците.

                                                                      Срок: през учебната година

                                                                      Отг.: учителите по ИИ и ТТ

14.12. Тестови проверки за установяване нивото на подготовка на учениците в края на всеки учебен срок.

                                                                      Срок: края на І и ІІ срок

                                                                      Отг.: учителите по БДП

14.13. Оформяне на кът с рисунки на тема „Детето-участник в уличното движение”.

                                                                      Срок: текущ

  Отг.: учителите по ИИ, учителите по БДП

14.14. Викторина по БДП І - VІІ клас.

                                                                      Срок: м. април

                                                                      Отг.: учителите по БДП

14.15. Състезание с велосипеди.

                                                                      Срок: м. май

                                                                      Отг.: учителя по ФВС, класните ръководители

14.16. Мотивиране на родителите да работят за формирането на транспортна култура у децата, да бъдат добър личен пример за правилно и коректно поведение на пътя в качеството си на пешеходци и водачи на МПС и да упражняват постоянен родителски контрол върху децата като участници в пътното движение.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, класни ръководители, учителите 

14.17. Иницииране участие на представители на Пътна полиция при обучение на децата и младежите за безопасно управление на велосипеди и техническото им оборудване с необходимата сигнализация.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, учителите по БДП

14.18. Иницииране на срещи с районните инспектори, младшите районни инспектори, служителите от КАТ към РПУ с учениците, с цел повишаване на културата им на поведение като участници в движението, разбиране на необходимостта от спазване на правилата за безопасно движение, зачитане правото на другия на пътя, формиране на поведение за съхранение, отговорност, дисциплина.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, учителите по БДП

14.19. Работа за превръщане на училищното настоятелство в партньор на училището в усилията му за опазване живота и здравето на децата на пътя. Иницииране на родителско участие в откриване, посочване и подпомагане в решаването на местни проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата, обезопасяване на районите около училищата.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, класни ръководители, учителите 

14.20. Използване на компютърни игри и програми за обучение по безопасност на движението в компютърния кабинет.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: учителят по ИТ

14.21. Създаване на кабинет по безопасност на движението, снабден с необходимата техника и учебни помагала.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, учителския колектив       

           

15. Комисията за превенция на противообществните прояви на учениците – основни насоки за работата на комисията – дейности

·         Председател: Ст. Георгиева – ст. учител

·         Членове: Ив. Димитрова – ст. учител и Христо Христов – председател на МУН

Комисията е помощен орган на училищното ръководство, който организира и ръководи специалната възпитателна работа с учениците, имащи отклонения в поведението си или поставени в неблагоприятни социално-психологически условия за развитие и възпитание. 

15.1. Проучване на проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна семейна среда.

15.2. Изясняване на причините за системно не посещение на училище и отпадане на учениците.

15.3. Случаите на различно по вид насилие върху децата.

Възможности за включване на различни деца в определени дейности с превантивен характер.

15.4. Работа с родителите – Грижата за цялостното развитие на детето: емоционално, социално, физическо, учебно-познавателно, правилното възпитание на децата и личния пример, който дават.

15.5. Дейности за предотвратяване на асоциалното поведение при учениците – тютюнопушене, употреба на наркотични вещества и алкохол, престъпност и хазарт и за намаляване на агресията сред децата. Форми на работа:

·         „Как да предпазим децата си” – предоставяне на съвети към родителите.

Срок: текущ

Отг.: класните ръководители

·         Разговор на тема: „Как да се справим с гнева си? Как да преодолеем тревожността и стреса?”

Срок: м. януари

Отг.: класните ръководители

·         „НЕ! На насилието и трафика на деца” – запознаване на учениците с проблема.

Срок: м. февруари

Отг.: класните ръководители

·         Дискусия – „Опасни ли са упойващите вещества”.

Срок: м. март                                   

Отг.: класните ръководители

·         Беседа – „Опасностите на улицата – как да се предпазим и помогнем сами”.

Срок: м. май

Отг.: класните ръководители

·         Участие в различни конкурси.

Срок: през учебната година

 

Отг.: учителите, класните ръководители

 

16. Комисия за безопасни условия на възпитание, обучение и труд – дейности

·         Членове: Ив. Бондева-Георгиева – ст. учител и Ив. Димитрова – ст. учител

16.1. Разработване и утвърждаване на Планове за БУВОТ и за предотвратяване и ликвидиране на БАК.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Директора, Педагогическия съвет

16.2. Запознаване на учениците, персонала и родителите с Правилника за БУВОТ в определените срокове.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Директора, класните ръководители

16.3. Осигуряване на противопожарна безопасност чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби.

16.4. Определяне на отговорник за пожарната и аварийна безопасност в училище. Провеждащ инструктажите по БУВОТ и ПАБ – Ив. Бондева-Георгиева.

16.5. Сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията и целия състав при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите на ПАБ при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

·         Председател: Ив. Димитрова – ст. учител

·         Членове: Г. Георгиева – ст. учител, Ир. Узунова – ст. учител, П. Милкова - хигиенист.

16.6. Изготвяне на инструкции и правила за осигуряване на ПАБ.

16.7. Изготвяне на план за евакуация при пожар или авария.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Директора

16.8. Извършване на инструктажи по ПАБ – на 3 месеца.

16.9. Провеждане на практически занятия.

                                                                      Срок: текущ

                                                                      Отг.: Директора, класните ръководители

16.10. Изграждане на Постоянна комисия за защита при БАК.

·         Председател: Ив. Игнатова – директор

·         Зам. Председател: Ст. Георгиева – ст. учител

·         Членове: Ив. Димитрова, Ир. Узунова, Я. Железчева.

16.11. Сформиране на Комисия по оценка на риска.

16.12. Сформиране на Комисия за установяване и разследване на трудовите злополуки.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Директора

16.13. Провеждане на практически занятия в училище, пресъздаващи обстановка на пожар и земетресение, чрез използването на нужните сигнали и нагледни материали при различните причини.

                                                                      Срок: м. декември и април

                                                                      Отг.: Директора, комисията по БАК

16.14. Участие в ученическото състезание „Защита при бедствия и аварии”.

                                                                      Срок: м. април

                                                                      Отг.: Сп. Стойнова и класните ръководители

16.15. Провеждане на дискусия с учениците на тема: ”Небрежност, която води до пожар”.

                                                                      Срок: м. ноември

                                                                      Отг.: класните ръководители, представител на СПАБ

16.16. Използване на забавни дидактични игри и нагледни материали за повишаване интереса на учениците и усъвършенстване на уменията им при среща с бедата.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: учителите

16.17. Осигуряване на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд във съответствие със спецификата на всяко работно място.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: Директора, Комисията по БУВОТ

16.18. Наличие на правила за вътрешния трудов ред и за ЗБУТ.

16.19. Спазване на законоустановеното работно време и почивките съгласно КТ и ЗНП.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: Директора

16.20. Комисията по БУВОТ да следи за спазването на правилата за БУВОТ и в случай на нарушение да информира директора.

16.21. Комисията по БУВОТ да съблюдава обстановката около района на училището и да сигнализира нужните инстанции при опасности от различен характер.

                                                                      Срок: постоянен

16.22. Ежедневен контрол върху поведението на учениците и обстановката в и около района на училището.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: Директора и учителите

16.23. Обучение на учители, помощен персонал и ученици за оказване на първа долекарска помощ на пострадал.

                                                                      Срок: постоянен

                                                                      Отг.: Директора, Комисията по БУВОТ

16.24. Продължаване дейността на младежкия противопожарен отряд „Млад огнеборец”.

                                                                      Срок: м. септември

                                                                      Отг.: Директора, Ст. Георгиева

16.25. Провеждане на практически занятия в училище, пресъздаващи обстановка на пожар, земетресение, промишлени аварии или химическо и бактериологично замърсяване чрез използването на нужните сигнали и нагледни материали при различните причини.

Срок: м. октомври и април /25.10.2018 г. и 25.04.2019 г./

                                                                      Отг.: Директор, Комисията по БУВОТ, класни ръководители

 

17/ Комисия за превенция при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция – дейности

Краткосрочен план на комисията за превенция, включващ мерките за предотвратяване на рисковите фактори за децата – дейности.

1. Цел на комисията:

·         Да оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в училището има деца в риск или жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация.

2. Задачи:

·         Определяне на рисковите фактори за учениците.

·         Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск.

·         Оказване на морална подкрепа на дете в риск.

·         Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

3.  График на дейностите:

1/ Изготвяне на примерни теми за час на класа.

Срок: м. септември

Отг.: Комисията по превенцията

2/ Запознаване със социалното положение  и взаимоотношенията в семействата на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители

3/ Провеждане на разговори с учениците във връзка с рисковите фактори, застрашаващи тяхното здраве в семейната и извънсемейната среда.

Срок: постоянен

Отг. : класните ръководители, учителите

4/ Попълване на анкети, съобразени с възрастта на учениците по класове. Работни теми: „Родители – деца”, „Трафик на хора”, „Опасностите на улицата”, „Агресията в училище” и др.

Срок: през учебната година

Отг.: Комисията по превенцията, класните ръководители

5/ Провеждане на беседи в часа на класа с цел запознаване на учениците с рисковите фактори и различните видове насилие.

Срок: през учебната година

Отг.: класните ръководители

6/ Изготвяне и представяне пред педагогическия колектив доклад на тема „Агресията и тормозът в училище и мерките срещу нея”.

Срок: м. януари

Отг.: Комисията по превенцията

7/ Изготвяне на тематични и информационни табла.

Срок: през учебната година

Отг.: Комисията по превенцията

8/ Поддържане на връзка с център дирекция ”Социално подпомагане” /отдел „Закрила на детето”/ и РУ на МВР.

Срок: през учебната година

Отг.: членовете на комисията, директор

9/ Съвместна дейност с кмет, училищно настоятелство и обществеността на с. Мокрен.

Срок: през учебната година

Отг.: Комисията по превенцията, класните ръководители, директор

10/ Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент.

Срок:през учебната година

Отг.: Комисията по превенцията, класните ръководители, директор

 

18. Квалификационна дейност – основни акценти, цели и задачи

Квалификацията на учителите /първоначална и последваща/ е изключително важна. Ако при другите професии последиците от липсата на съвременни знания и умения за работа с новите технологии се изразяват в загуба на конкурентноспособност, а понякога и на самочувствие, то при учителите последиците могат да бъдат далеч по-тревожни. Става въпрос не само за загуба на авторитет пред учениците, но и за риск учениците да придобият усещането за познавателно превъзходство над учителя – нещо, което никоя образователна система не може да си позволи да допусне.

Необходимо е разработването на програма за развитие на професионалните компетенции на педагогическите кадри в няколко направления:

·         Периодично актуализиране на знанията.

·         Усвояване на нови методи в преподаването.

·         Обучение по ИКТ.

Динамиката на съвременния живот води и до бързи промени в развитието на науката. Това налага провеждане на периодично обучение на специалистите по предмети за усвояване на новостите в развитието на познанието. Интегрираният подход на изучаване на различните науки поставя допълнителни специфични изисквания. Важен компонент в квалификационните дейности ще бъде и обучението на учителите за използване на нови, включително интерактивни методи за преподаване с цел създаване на по-голяма атрактивност на образователния процес и повишаване на интереса на  учениците. Акцентът ще бъде поставен върху засилване на практическата насоченост на обучението и съвременното ръководене на учебните дейности в класната стая, така че ученикът да бъде активен участник в процеса. В пряка връзка с усвояването и прилагането на нови методи в преподаването е и обучението на учителите по ИКТ.

За ефективното осъществяване на квалификационните дейности е  необходимо да  бъде разработена система за наблюдение, анализ и оценка на развитието и реализацията на учителите. По този начин периодично да се проучват и анализират потребностите от квалификация и да се усъвършенства моделът на прогнозиране и планиране на квалификационните дейности. Важно условие за реализиране на тази политика е осигуряването на равен достъп на всички учители до различните видове и форми на квалификация, в това число чрез създаването на информационна система за квалификационните дейности, разработването на модел за оценка на ефективността на квалификационните услуги, предоставяни от различните институции, и модел за контрол на качеството на обучението за повишаване на квалификацията.

Повишаването на квалификацията е от важно значение и във връзка с въвеждането на система за оценяване на качеството на работа на учителите, която от своя страна ще стои в основата на новия диференциран модел на заплащане на труда

18.1. Повишаване на квалификацията на учителите.

18.2. Усъвършенстване на професионалните умения.

18.3. Придобиване на нови знания и умения.

18.4. Запознаване на учителите с новите наредби, промени, иновации в образованието.

18.5. Участие в семинари, обучения, програми, организирани от МОН, РУО, Община Котел, НЦПКПС и др.

18.6. Задълбочаване и разширяване на педагогическите знания на учителите чрез проучване на най-новите постижения и изследвания в областта на предмета, който преподават.

                                                                                  Срок: постоянен

                                                                                  Отг.: Директора

18.7. Участие в тематични курсове и обучения организирани в училище по теми предложени от учителите /компютърна грамотност, чуждоезиково обучение, гражданско образование и др./

18.8. Промяна и развитие на професионалните нагласи.

18.9. Проблемни групи за учители, работещи по определена тематика, която се обсъжда на заседанията на ПС.

18.10. Проучване и дискусии по различни проблеми – план.

 

Вътрешноучилищна квалификация – Тема

Форми

Период на провеждане

Участници/целева група

Отговорник за провеждането

1

Ефективно общуване между учениците

лекция/презентация и дискусия

м. ноември 2018 год.

Педагогически колектив

Ирина Узунова – ст. учител

2

Екипната и груповата работа в обучението

лекция/презентация и дискусия

м. февруари 2019 год.

Педагогически колектив

Иванка Димитрова – ст. учител

3

Използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност

лекция/презентация и дискусия

м. април 2019 год.

Педагогически колектив

Господинка Георгиева – ст. учител

 

18.11. Извън училищна квалификация - план.

 

Извънучилищна квалификация – Тема

Форми

Период на провеждане

Участници/целева група

Отговорник за провеждането

1

Изграждане на умения за самостоятелно учене у учениците

Обучителен семинар

през учебната година

Учители начален етап

Директорът

2

Разпознаване на обучителните затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности

Обучителен семинар

през учебната година

Учители начален етап

Директорът

3

Усъвършенстване грамотността на учениците в І-ІV клас чрез обучението по БЕЛ

Обучителен семинар

през учебната година

Учители начален етап

Директорът

4

Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация на учебния процес

Обучителен семинар

през учебната година

Учители начален етап

Директорът

5

Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по БЕЛ

Обучителен семинар

през учебната година

Учител по БЕЛ

Директорът

6

Работа с текст в часовете по география и икономика. Формиране на функционална грамотност

Обучителен семинар

през учебната година

Учител география и икономика

Директорът

7

Създаване на творческа нагласа у учениците в часовете по математика

Обучителен семинар

през учебната година

Учител математика

Директорът

8

Визуални помощни материали. Запомняне при изучаване на чужд език

Обучителен семинар

през учебната година

Учител по чужд език

Директорът

 

19. Дейности на Педагогическия съвет

19.1. Избиране на протоколчик за новата учебна година.

19.2. Докладване на резултатите на учениците на явяващите се на поправителни изпити.

19.3. Определяне реда и условията и изготвяне на заповеди за ученици, явяващи се на поправителни изпити – за септемврийската, октомврийската и за юнската изпитна сесия.

Срок: на 03.09.2018 г.

Отг.: класните ръководители, учителите, директорът

19.4. Планиране на дейността за учебната година – приемане на вариант за организиране на УВП, разпределение на учебните предмети и учебните часове за ЗП/ООП и ЗИП/ИУЧ, определяне на класните ръководители, приемане на Правилник за дейността на училището, Годишен план за УВР с календарен график за дейностите, Правилник за осигуряването на безопасни условия за обучение, възпитание и труд, План за действия при БАК, Училищни учебни планове, Седмичното разписание, График за дежурството през учебната година, Часови график на учебните часове /дневен режим на училището/, План за дейността на ПС, Спортен календар, Допълнителни часове по спортна дейност/модули ФВС І – VІІ клас, Мерки за повишаване качеството на образованието, Програма за превенция на ранното напускане, Стратегия за развитието на училището и план за действие и финансиране, форми на обучение, Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученицитеот уязвими групи, Етичен кодекс на училищната общност, План за организирането на обучението и възпитанието по БДП, План за квалификационната дейност, План за работа на училищната комисия по БДП, Правила за участие в квалификационната дейност на педагогическите специалисти, Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

Срок: на 05.09.2018 г. от 10.00 часа

Срок: на 10.09.2018 г. от 10.00 часа

19.5. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, Книга за подлежащи на обучение до 16 години.

Срок: на 31.10.2018 г.

Отг.: директорът

19.6. Текущи въпроси. Вътрешно-училищна квалификация: „Ефективно общуване между учениците” – доклад с презентация, дискусия.

Срок: 23.11.2018 г.

Отг.: Ирина Узунова – ст. учител

19.7. Тематичен ПС – Проблемите на възпитателната работа. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и предприемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

Срок: на 13.12.2018 г.

Отг.: класните ръководители, учителите

19.8. Текущи въпроси. Вътрешно-училищна квалификация: „Екипната и груповата работа в обучението” – доклад с презентация, дискусия. 

Срок: 23.01.2019 г.

Отг.: Иванка Димитрова – ст. учител

19.9. Анализ на резултатите през І-я учебен срок.

Срок: на 15.02.2019 г.

Отг.: директорът

19.10. Тематичен ПС – Проблемите на възпитателната работа. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и предприемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

Срок: на 21.03.2019 г.

Отг.: директорът

19.11. Текущи въпроси. Вътрешно-училищна квалификация: „Използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност.” – доклад с презентация, дискусия. 

Срок: 23.04.2019 г.

Отг.: Господинка Георгиева – учител

19.12. Тематичен ПС – Проблемите на възпитателната работа. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците и предприемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

Срок: на 16.05.2019 г.

Отг.: директорът

19.13. Обсъждане графика за поправителните изпити.

Срок: на 13.06.2019 г.

Отг.: класните ръководители, учителите, директорът

19.14. Провеждане на ПС – анализ на резултатите от дейностите на училищния екип през учебната 2018 / 2019 година.

Срок: на 05.07.2019 г.

Отг.: директорът

19.15. Обсъждане график за ремонтните дейности и дежурствата в училище.

Срок: на 05.07.2019 г.

Отг.: директорът

 

20. Контролна дейност на директора – форми и организация

Директорът координира и контролира цялостната дейност на училището.

Организацията на УВП и изпълнението на ДОС се контролира чрез цялостни, тематични и текущи проверки, както и с наблюдение, анализиране, коригиране и оценяване.

20.1. Административен контрол – задачи:

1. Проверка спазването на Правилника за вътрешния трудов ред и трудовата  дисциплина в училище.

                                                                                              Срок: през учебната година

                                                                                              Отг.: директора

2. Спазване на длъжностните характеристики и задълженията на педагогическия и непедагогическия персонал в училище.

                                                                                              Срок: през учебната година

3. Коректното водене на личните дела на учителите и обслужващия персонал в училище.

Срок: м. декември 2018 г., м. април 2019 г.

4. Спазването на седмичното разписание на часовете.

Срок: през учебната година

5. Изготвяне на годишните тематични разпределения учителите, плановете на комисиите и класните ръководители.

                                                                                              Срок: м. септември 2018 год.

6. Проверка на училищната документация свързана с учебния процес.

Срок: м. декември 2018 г., март, май 2019 г.

7. Проверка дежурствата на учителите в училище - редът и дисциплината в училището, класните стаи, коридори, физкултурният салон, училищният двор.

                                                                                              Срок: през учебната година

8. Проверка редовността, коректното и правилно водене на дневниците и ученическите бележници.

                                                                                              Срок: м. ноември 2018 год., януари,

                                                                                              март, май 2018 год.

9. Проверка на посещаемостта на  учениците, вписването на отсъствията, коректното им отчитане от класните ръководители.

                                                                                              Срок: през учебната година

10. Спазване на санитарно-хигиенните условия в сградата и района на училището.

Срок: през учебната година

11. Състоянието на училищната сграда и материално-техническата база.

Срок: през учебната година

12. Ритмичността на изпитването на учениците и оформянето на срочните оценки.

                                                                                              Срок: през учебната година

13. Спазването на графика на класните и контролните работи.

                                                                                              Срок: през учебната година

14. Подготовката и провеждането на изпити /национално външно оценяване и поправителни/.

                                                                                              Срок: м. май, юни 2019 год.

15. Проверка за установяване грамотността на учениците.

                                                                                              Срок: през учебната година

16. Спазване на Правилника за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд.

Срок: през учебната година

17. Проверка спазването на Правилника за дейността на училището.

                                                                                              Срок: през учебната година

18. Проверка изпълнението на плануваната спортна дейност – мероприятията в спортния календар и в плановете на класните ръководители.

                                                                                              Срок: през учебната година

19. Изпълнението на решенията на ПС.

                                                                                              Срок: през учебната година

20. Изпълнението на бюджета на училището за 2018 и 2019 година.

Срок: през финансовата година

20.2. Педагогически контрол – задачи:

1. Проверка организацията на часовете за нови знания по ЗП/ООП, ЗИП/ИУЧ и дейностите в групите за ЦДО

Годишното разпределение на учебния материал, съответствие на планираните дейности с годишното разпределение, наличност на необходимите учебници и тетрадки, състоянието на учебната документация – дневник, ученически тетрадки, ученически книжки, материална книга, изпълнението на учебната програма и на ДОИ на учебното съдържание, организационната дейност на учителя, дейностите на учениците по време на урока, предварителната подготовка на учителя за урока:

·     Методическа подготовка – използване на методически ръководства и специална литература.

·    Организационна подготовка – подготвени УТС, налични пособия за практически занятия, предварително поставени задачи, попълване на дневника, условия за работа – осветеност, проветреност, налични пособия, готовност на учениците за работа – наличие на необходимите учебници и помагала, проверка на домашната работа, изпитване, работа с изоставащи и изявени ученици, дейност на учениците.

·    Диференциране на учебния материал според равнището на обучаемост на учениците.

·    Достъпност на преподаването.

·    Пълноценно използване на методите на обучение.

·    Разнообразен контрол и справедливо оценяване на учебните постижения.

·    Използване на рационални аргументи за доказване ценността на знанията за развитието на личността и обществото.

·    Уважение и взискателност в отношението към учениците.

2. Контрол при прилагането и спазването на ДОИ и на нормативните актове и документи в системата на народната просвета.

3. Ритмичност при проверката и оценката на знанията, уменията и компетенциите на учениците. Отразяване на изпитванията в ученическите книжки и в дневниците.

3. Разговори с учители, класни ръководители и ученици.

4. Проверка на знанията на учениците чрез тестове, контролни, самостоятелни работи.

5. Проучване на социално-психологическия климат и атмосфера в училище/общуване, доверие, оценка, взискателност, взаимно разбиране/, особеностите на двете социални обединения в училище – учители и ученици, осигуряване на надеждна обратна връзка с децата и техните родители.

6. Информация за трудно успяващите ученици и набелязване на мероприятия за подобряване на успеваемостта им.

7. Информация за учениците застрашени от отпадане и набелязване на мероприятия за предотвратяването му.

8. Ритмичност и качество на провежданите консултации с учениците и родителските срещи - констатирани проблеми. Подпомагане на учениците и оказване съдействие на родителите.

9. Проверка на организацията на УВР по отделните учебни предмети чрез посещения в учебните часове.

10. График на посещенията.

 

Месец

Учебен предмет 

Клас

Учител

1.

Ноември 2018 г.

Руски език

VІ-VІІ

Ивелла Колева

2.

Декември 2018 г.

Математика

V

Господинка Георгиева

3.

Януари 2019 г.

Български език и литература език

VІ-VІІ

Станка Георгиева

4.

Февруари 2019 г.

Математика

ІІ-ІV

Иванка Димитрова

5.

Март 2019 г.

Български език и литература

І-ІІІ

Ивелина Бондева-Георгиева

6.

Април 2019 г.

Група целодневна организация на обучението

І-ІІІ

Ирина Узунова

7.

Май 2019 г.

Група целодневна организация на обучението

ІІ-ІV

Спасена Стойнова

 

21. Участие в проекти и програми

            21.1. Продължаване на дейностите по проект на програма „Еразъм +” 2017-1-PL01-KA219-038347_2 на тема „Clean Water Sources for the Future of Europe” – „Чисти източници на вода за бъдещето на Европа”. Проектът е за междуучилищни партньорства с 4 държави: Полша, България, Италия и Турция. Продължителността на проекта е 2 години до 2019 година. Целта на проекта е  насочена към екологичното образование – образование, което е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение у учениците. През тази учебна година предстоят участие в мобилност с ученици и учители в Италия. И участие в транснационална среща на ръководителите на проекта и учители от училището в Турция.

22. Дейности по кариерното ориентиране на учениците

22.1. Теми за кариерно ориентиране – кариерния консултант:

1/ В света на професиите

2/ Интереси и склонности

3/ Умения и способности

4/ Предпочитания

22.2. Теми за кариерно ориентиране – за часа на класа:

І-ви клас: Какво мога и какво харесвам да правя; Моето работно място.

ІІ-ри клас: Какво мога и какво харесвам да правя; Моето работно място.

ІІІ-ти клас: Какво мога и какво харесвам да правя; Планиране на моите задачи за деня.

ІV-ти клас: Какво мога и какво харесвам да правя; По следите на професията.

V-ти клас: Какво мога и какво харесвам да правя; Професиите в моето семейство.

VІ-ти клас: Изборът на професия – случайност или съзнателно решение; Професиите вчера, днес и утре.

VІІ-ми клас: Професионално и кариерно ориентиране; Изборът на професия – случайност или съзнателно решение.

 

23. Дейности за намаляване на безпричиннодопусканите отсъствия за ограничаване на трайно непосещаващите и преждевремено напускащи училище ученици. Реинтегриране на отпадналите ученици

23.1. Своевременно отчитане на отсъствията на учениците и изясняване на причините за допуснатите отсъствия

·         Изпращане на писмо-покана за разговор с родителя/настойника

·         Разговор с родителя/настойника за изясняване на причините за допуснатите отсъствия и търсене на адекватно решение

·         Разговор с родителя/настойника в присъствието на ученика

·         Разговор с ученика, допуснал отсъствията

·         Когато родителите не се отнасят достатъчно сериозно към посещаемостта на детето им в училище и не се отзовават на поканите за разговор да се търси съдействието на кмета, на училищното настоятелство, на обществеността в селото

·         Според възможностите на училището и педагогическия колектив или чрез молба до училищното настоятелство подпомагане на детето, ако причините за отсъствията са липсата на обувки, дрехи, пособия

23.2. Превенция чрез теми в ЧК и в часовете по биология и здравно образование

·         Теми за нуждата и ползата от образование

·         Теми за рисковете свързани с ранните бракове – законови разпоредби, физическо здраве, професионална реализация

·         По тези проблеми да говорят всички учители при всяка непосредствено възникнала възможност

23.3. Превенция чрез теми на родителските срещи и разговори с родители във втория час на класа

·         Теми за нуждата и ползата от образование, за вредната практика да се използват учениците като сезонни работници за подпомагане на семейния бюджет или използването на учениците да гледат по-малки брятя или сестри

·         Теми за рисковете свързани с ранните бракове – законови разпоредби, физическо здраве, професионална реализация

·         Търсене на решения съвместно с родителите във връзка със страховете „ да не бъде детето откраднато от училище с цел брак“

23.4. Създаване на добра училищна среда

·         Адаптиране на учебното съдържание от учителите съобразно възможностите на учениците, като се спазват  ДОС

·         Внимателен подход към учениците в по-голям риск, особено ако развиват чувство за непълноценност поради крайно мизерни условия на живот. Да бъдат поощрявани. Да се прави всичко възможно, за да се чувстват добре в училищната среда

·         Да се прави всичко възможно за приобщаване на децата в риск към ученическия колектив

·         Да се организират различни по форма училищни изяви и тържества, за приобщаване на учениците към училищния живот

23.5. Търсене на съдействие от страна на родителите

·         Приобщаване на родителите към училищния живот

·         Чрез кратки анкети да се търси и тяхното менение и предложения за справяне с отсъстващите ученици

·         Присъствие на родители на ПС след покана от педагогическия колектив

23.6. Търсене на съдействие от страна на родителите

·         Да се разговаря с родителите и да бъдат убедени, че най-доброто за тяхното дете е, ако продължи образованието си в случаите, когато причината за отпадането е заминаване на детето с родителите си в чужбина за по-дълъг период от време

·         Да се разговаря с родителите, да им бъде разяснено, че има и други форми и начини, чрез който отпадналият ученик може да продължи образованието си в случайте, когато причината за отпадане е „ранно сключване на брак“

·         Да се разяснят на родителите възможностите, изискванията и условията тяхното дете да бъде обучавано от ресурсен учител в случаите, когато отпадането е поради здравословни причини

·         Търсене на решения съвместно с родителите  във връзка със страховете „ да не бъде детето откраднато от училище с цел брак“, когато  това се явява причина детето да бъде спряно от училище

·         Да се разговаря с родителите и учениците за рисковете, свързани с ранните бракове – законови разпоредби, физическо здраве, професионална реализация

·         Да се разговаря с родителите и учениците за нуждата и ползата от образование

23.7. Търсене на съдействие от институциите и обществеността в селото

·         В случаите, когато родителите не се отнасят сериозно и отговорно към връщане на детето в училище да се търси съдействието на кмета, на представителите на училищното настоятелство, на обществеността в селото, на родители и на ученици

·         Да се търси съдействието на Комисията по превенция на деца в риск, на Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз

·         Търсене на съдействие от одел Закрила на детето към дирекция Социално подпомагане

23.8. Създаване на добра училищна среда

·         Да се изисква толерантно отношение от страна на учениците към ученик, който се е върнал в училище 

·         Индивидуална работа с ученика в часовете за консултации, за да бъде подпомогнат в наваксването на пропуснатия  учебен материал

·         Да се прави всичко възможно за приобщаване на ученика към ученическия колектив и към училищния живот

 

24. Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз – дейности

24.1. Създаване на училищен координационен съвет за справяне с насилието

                                                                                              Срок: септември

                                                                                              Отг:  директор

24.2. Дейности на ниво класна стая/клас:

·         Дискусии

·         Решаване на казуси

·         Споделяне на опит

·         Форми на групова работа

                                                                                              Срок:  постоянен

                                                                                              Отг.: педагог. колектив

24.3. Дейности на ниво училище:

·         Формулиране на общоучилищни ценности и правила

·         Договаряне на единен механизъм за реагиране при проява на тормоз и насилие

·         Актуализиране на Правилника за дейността на училището

·         Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището

·         Установяване на система от дежурства

·         Подобряване на системата на съобщаване на случаите на тормоз

·         Поставяне на охранителни камери за наблюдение

·         Търсене на съдействие ( експерти, родители, ученици)

·         Използване на връстници като помощници при справянето с училищния тормоз

·         При възможност повишаване квалификацията на учителите за работа с програмите в училище за справяне с критични ситуации

·         Привличане на родителите за справяне с критични ситуации

·         Търсене на партньорства с външни на училището служби, организации, специалисти

·         Насочване към основни здравни и социални услуги за децата и семействата

·         Създаване на единен регистър за отразяване на ситуации на тормоз

                                                                                  Срок:  постоянен

                                                                                  Отг.: педагог. колектив

24.4. Дейности на ниво общност:

·         Взаимодействие с Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертава на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция (КМ)

·         Търсене на съдействие от одел Закрила на детето към дирекция Социално подпомагане

·         Търсене на съдействие от местните и регионални комисии за БППМН

·         Търсене на съдействие от полиция и всички останали участници към КМ

                                                                                              Срок: постоянен

                                                                                              Отг:  директора

24.5. Мерки срещу агресията в училище:

1.Уточняване на основните причини, които пораждат детската агресивност и по-конкретно проявите на агресия сред учениците от нашето училище.

                                                                                                          Срок: м. септември

                                                                                              Отг.: Учителският колектив

2. Да се обръща сериозно внимание на сигналите, които подават родители и ученици за конфликти между учениците или тормоз на определени ученици над други.

                                                                                              Срок: постоянен

                                                                                              Отг.: Директора, учителите

3. Да се привлекат родителите като партньори в работата на учениците, чрез обсъждане на проблеми, търсене на съвместни решения при възникнали инцидентни ситуации, ангажираност към изявите на учениците, посещения на  училищните  мероприятия и др.

                                                                                   Срок: постоянен

                                                     Отг.:  учителите

4. Във връзка със  07.02. – Международен  ден на безопасност в Интернет в часовете по информационни технологии и в час на класа да се поставят акценти по проблема и да се запознаят и инструктират учениците за безопасно ползване на Интернет, предоставяне на лични данни и риск от кибертормоз.

                                                                                              Срок: м. февруари

                                                                                              Отг.:  учителя по ИТ, кл. ръководители

5. Да се информират родителите, че за тяхна подкрепа на сайта на МОН са публикувани насоки за родителите за предпазване на децата от кибертормоз. Ако е необходимо да се направят разпечатки на съответните материали и да се запознаят родителите с тези насоки на поредната родителска среща.

                                                                                              Срок: м. март

                                                                                              Отг.: Директора, кл. ръководители

6. Да се има предвид, че на Националната мобилна група за психологическа  подкрепа  може да се разчита при необходимост, тъй като  в нашето училище няма психолог или педагогически съветник.

                                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                                          Отг.: Директора, комис. за превенция

7. Да се търси съдействието по компетентност на различните институции, които могат да окажат съдействие при решаване на различни проблеми на учениците (Кметство, РУО, Здравна служба, Отдел „ Закрила на детето”, Полиция, Съдебни власти).

                                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                                          Отг.: Директора, комис. за превенция, класни р-ли

8. Компенсиране липсата на психологически съветник и психолог, като се търси при възможност съдействие при решаване на възникнали проблеми с педагогически съветник  или психолог от други  училища.

                                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                                          Отг.: комисията за превенция

9. Насочване  на учениците  към дейности, свързани с добри практики в училище като спортни изяви, тържества, културни прояви, проекти и др., който създават  микроклимат на доброжелателство и взаимопомощ сред учениците.

                                                                                              Срок: постоянен

                                                                                              Отг.:  учителите

10. Запознаване и възпитаване на учениците с европейските нравствени ценности на толерантност.

                                                                                              Срок: постоянен

                                                                                              Отг. : гл. учител, учителите

11. Чрез анкети, рисунки, фотоси, видеоклипове, тематични табла и др. да се даде възможност на учениците сами да разкрият своето отношение към агресията.

                                                                                              Срок: постоянен

                                                                                              Отг. : комисията за превенция, учителите

12. Да продължи практиката в нашето училище да няма анонимни ученици и акцентите да се поставят върху създаването на благоприятна среда за установяване на отношение на доверие, което да предразполага учениците да споделят притеснения и проблеми.

                                                                                              Срок: постоянен

                                                                                              Отг.: комис. за превенция, класни ръководители

 

25. Дейности по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

25.1. Организиране на тематични родителски срещи с родителите на деца и ученици от етническите малцинства за значимостта на функционалната грамотност.

25.2. Създаване на трайни убеждения у учениците, че равнището на грамотността е пряко обвързано с успешната социална и професионална реализация.

25.3. Стимулиране на родителския интерес към очакваните резултати от обучението.

25.4. Училищни инициативи в подкрепа на заниманията за четене с родителите. Привличане на родителите в процеса на учене и за повишаване на функционалната грамотност на техните деца.

25.5. Формиране на култура за четене на разнобразни книги за удоволствие.

25.6. Провеждане оценявания на четивната грамотност на учениците на училищно ниво.

25.7. Популяризиране на училищните постижения в областта на четенето и грамотността.

25.8. Съвместна работа с Читалището за активно използване на библиотечния фонд и привличане на децата в читалищна дейност.

25.9. Организиране на училищни състезания по бързо или изразително четене.

25.10. Организиране на училищен празник на книгата.

 

23. Материално-техническа база

Материално-техническа база, с която разполага ОУ «Христо Ботев» е стара и амортизирана, което налага тя да бъде обновена. Подобряването и подмяната й може да се извършва освен със средства от бюджета на училището, които са крайно недостатъчни и чрез средства по различни проекти и програми, средства от училищното настоятелство, средства от дарителство.

23.1. Основни цели:

·         Подобряване на условията на труд на учители и ученици.

·         Създаване на по-привлекателна среда за учениците, осигуряване на адекватни условия за протичане на учебния процес от гледна точка на учебно-техническо оборудване в училище. Повишаване безопасността на материалната база и физическата сигурност на учениците.

·         Създаване на нетрадиционна обстановка – „мислеща” класна стая с модерни чинове подредени раздвижено, постери, цветя, тематични кътове и табла. „Мислещата” класна стая предлага по-голямо свободно пространство, разчупва се стереотипът, постига се по-голяма ангажираност на вниманието на учениците.

·         Модернизацията на българското училище ще отговори адекватно на утвърдените международни стандарти и изискванията на ЕС.

23.2. Очаквани резултати:

·         Създаване на положителна нагласа и мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес.

·         Възпитаване у децата на усет към красивото и естетичното.

·         Повишаване безопасността на учебно-материалната база, което е едно от изискванията за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

·         Преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на учениците – превенция на гръбначните изкривявания в училищна възраст.

·         Привеждане на учебното оборудване в съответствие със здравно-хигиенните изисквания – съответстващи на ръста и теглото им чинове.

·         Създаване на ергономични условия на възпитание, обучение и труд.

·         Поощряване на посещаемостта в училище и недопускане на безпричинни отсъствия от учениците.

·         Социална интеграция на децата от малцинствените групи, за правото на равен достъп на всички деца до модерни и атрактивни класни стаи.

·         Получаване на допълнителна подготовка за успешна житейска и професионална реализация.

·         Училището да се превърне в желана територия за всички ученици.

 

24. Приоритети в дейността на училището през учебната 2018  / 2019 година

Светът се променя и обновява. Всеки, който иска да не изостава от тези промени, трябва да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация. Това, което не се променя обаче, е че образованието винаги е най-добрата инвестиция.

1. Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество.

2. Развиване на системата за квалификация и перманентно обучение.

3. Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище.

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.

5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.

6. Оптимизиране на взаимоотношенията ученик-учител-родител.

7. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

8. Подобрения във външната и вътрешна среда на училището.

 

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №  07 / 05.09.2018 год.

 

 

 

Ивана Игнатова

Директор

 


 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2