Copyright 2020 - Custom text here


 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

 

Дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ осъществяван с финансовата подкрепа от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Целите на проекта са:

- Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

- Да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;

- Да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;

- Да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

 

Сформирани групи за допълнително обучение:

 

1. „Аз обичам да чета“ (БЕЛ ІІ клас) с ръководител Ивелина Бондева-Георгиева – ст. учител;

2. „Уча се да смятам“ (Математика ІІІ - ІV клас) с ръководител Иванка Димитрова – ст. учител;

3. „Родно слово“ (БЕЛ V - VІ клас) с ръководител Станка Георгиева – ст. учител;

 

4. „Подготвяме се за НВО“ (Математика VІІ клас) с ръководител Господинка Георгиева – ст. учител;

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 Карта за участие

Приложение № 4 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

 

 

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2