Copyright 2020 - Custom text here


 

 

 

 

ПРОЕКТТВОЯТ ЧАС

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Очаквани резултати:

1. Намаление на дела на учениците преждевременно напусналите училище.

2. Повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности.

3. Преодоляване на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения.

4. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците.

5. Образователна интеграция на учениците чрез формиране на общности по интереси.

6. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците.

Извънкласните дейности съпътстват и подпомагат учебния процес и имат съществена роля за засилване на интереса у учениците към образователно-възпитателния процес и намаляване риска от отпадане от училище. Съществува реална необходимост за осмисляне на свободното време на учениците чрез форми и дейности, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им израстване. Извънкласните дейности предоставят богати възможности за включването на различни участници, партньори и подкрепящи структури – родители, НПО, гражданска общественост в образователния процес. Извънкласните дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителите, учениците, родителите. Доброволни и демократични, те допринасят за придобиването на знания и формирането на умения, навици и способности. Участието на учениците в извънкласните дейности ще повиши личната им отговорност и работата им в екип. Изборът на дейности ще се прави всяка година след предварително проучване на желанията и интересите на учениците и съобразено с възможностите на училището да осигури провеждането на занятията. С това се надяваме училището ни да стане истински желана територия за децата, така ще накараме учениците ни да се чувстват значими, полезни, изявявайки и развивайки своите способности.

По предложение на съвета „Твоят час“ въз основа на откритите съответствия между търсените от училището извънкласни дейности и предлаганите такива за съответното населено място и училище, се сформираха следните групи по дейности:

 

Група

Дейности по…

Предназначена за…

Ръководител

1

От извора

интереси

ІІ – ІV клас

Ивелина Бондева-Георгиева

2

Космосът и ние

интереси

V – VІІ клас

Спасена Стойнова

3

Сказочный мир России

интереси

V – VІІ клас

Ивелла Колева

4

Четем и пишем

затруднения

І – ІІ клас

Иванка Димитрова

5

Език свещен

затруднения

V – VІ клас

Станка Георгиева

6

Смятането лесно и забавно

затруднения

ІІІ – ІV клас

Ирина Узунова

7

Математика без граници

затруднения

V – VІ клас

Господинка Георгиева

 

Документи:

1. Приложение 2

2. Приложение 4

3. Приложение 5

 

Интернет страница на проекта:

http://tvoiatchas.mon.bg/

 

Ивана Игнатова

 

           Директор 

 

 

 

 

 

 

 Контакти: 


 Директор:

Ивана Игнатова

 e-mail: ou_mokren@abv.bg

 www. ou-mokren.eu

 тел: 045 15 23 61


 

Последвайте ни :


 

 

           

     

Карта:


с. Мокрен, 8994, общ. Котел, обл. Сливен,

ул. "Петър Николов" 2